Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 21 juni

De Heere leidt ons leven (4)

Christelijke navolging betekent dat al meer het beeld van Christus zichtbaar wordt in de levenshouding van de gelovige. ‘Leven tot eer van God betekent Christus navolgen.’ Jezus ging de weg van een dienaar. ‘Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden.’ (Fil. 2: 7). Dit wordt dus ook de levensgang van de gelovige. Een leven van navolging toont het kruispatroon. Het kruis Hem vrolijk nadragen. Dr. Sinclair Ferguson noemt dit de paradox van het christenleven, een pad tot glorie, door verdrukking heen. ‘…dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.’ (Hand. 14: 22b)

Gehoorzaamheid

Dit heeft tot gevolg dat het christenleven gekenmerkt wordt door een leven in gehoorzaamheid. De eerste en helderste manier waarop de Heere Zijn wil duidelijk maakt, is door Zijn Woord. Op vele manieren heeft God gesproken en nu door Zijn Zoon (Hebr. 1: 1-2). In Christus is Zijn wil aan ons geopenbaard, wij vinden Zijn leiding in de pagina’s die getuigen van Jezus Christus, de Heilige Schrift. In de Bijbel vinden we de geboden, de principes en de voorbeelden tot navolging. Zij tonen ons de weg van God met mensen. ‘De grootse behoefte die we hebben is daarom die van toenemende vertrouwdheid met en gevoeligheid voor de wijsheid van Zijn Woord.’ (Ferguson)

Leven met Gods Woord als leidraad vraagt volgens Sinclair Ferguson aan onze kant geduld. De Heere draagt onze levensomstandigheden in Zijn handen; het Woord van God geeft Hij aan ons als richtinggevend. Wij zien niet altijd wat God voor ogen heeft. Ons leven is als dat van een bergbeklimmer, die steeds een nieuwe top ontdekt, die ligt tussen zijn einddoel en hemzelf. Wij leren geduld oefenen in de navolging van Hem. 

Daarnaast vraagt een leven in navolging om helder nadenken en niet alleen achter onze gevoelens aangaan. Het is meer een zaak van denken dan van voelen, zo stelt Ferguson. Verstaan wat de wil van God is (Ef. 5: 17), vraagt om onderwijs. We dienen de wil van God te proeven, ten aanzien van ons leven. ‘Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.’ (Ps. 119: 66)

Als derde betekent dit ook dat we onze wil voegen onder Zijn wil. Veel vragen ten aanzien van Gods leiding in het leven hebben volgens Sinclair Ferguson niet te maken met ‘guidance’ maar met ‘obedience’. Zijn we bereid om de Heere ook te volgen door een vallei van diepe duisternis, als Hij maar met ons is? Denk aan wat Paulus zegt in Rom. 12: 1-2: ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.’

Vragen om voor ogen te stellen

Helder is dat we in de navolging van Christus onszelf steeds hebben af te vragen hoe onze keuzes zich verhouden tot Gods Woord. Zes vragen die daarbij helpend kunnen zijn bij keuzes zijn, wil ik graag doorgeven.

  • Allereerst is wat ik wil ook werkelijk toegestaan? Iets wat tegen Gods Woord ingaat, kan niet naar Zijn wil zijn. 
  • Als tweede is wat ik nu wil werkelijk helpend voor mezelf? Je kunt je afvragen of iets in zichzelf verkeerd is, maar je kunt je ook afvragen of dit je werkelijk helpt. Brengt dit mij dus dichter bij Christus; maakt dit de navolging moeilijker of eenvoudiger? 
  • Daarbij stel ik mezelf de vraag of dit mij tot een slaaf kan maken. Iets kan in zichzelf niet verkeerd zijn, maar wel een verslavende uitwerking op mij hebben. Moet ik het dan willen? 
  • Hoe verhoudt zich dit voornemen tot het Koningschap van Christus. Er zijn omstandigheden waarover ik mij af kan vragen of ik daar wel heen moet. Kun je Christus daar ontmoeten, kan dan de vraag van een opvoeder luiden. De vraag dient echter anders gesteld te worden; als we met Christus leven is Hij altijd bij ons. Kan ik Hem daar dan met eerbied gesproken mee naar toe nemen?
  • Is wat ik wil werkelijk helpend voor anderen? Dan zoek ik niet naar mijn eigen maximale vrijheid, maar stel ik mijn leven dienstbaar aan God en de ander. De wil van God doen betekent sterven aan onze wil. 
  • Hoe verhoudt wat ik wil zich tot Bijbelse voorbeelden. Wat zou Paulus gedaan hebben? Wat zou Christus gedaan hebben? We dienen immers Jezus’ voetstappen te drukken.

Leestip: Discovering God’s will, dr. Sinclair Ferguson, Banner of Truth Trust.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...