Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 28 juni

De Heere leidt ons leven (slot)

De Romeinenbrief toont ons dat periodes van tegenspoed een doel hebben. Ze leren ons lijdzaamheid, de lijdzaamheid leert ons bevinding; en de bevinding hoop. Het is goed om terugblikkend op je leven te erkennen dat de Heere voorzag. Bepaalde omstandigheden springen dan in het oog. Gods weg met jou in het verleden, schept verwachting voor de toekomst. Dwars door alles heen, baande Hij een pad. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

Op deze wijze zien we dat in de Bijbel in nieuwe omstandigheden steeds wordt teruggegrepen naar eerdere uitreddingen. De verlossing uit Egypte vormt door heel de Schrift een motief van de reddende hand van God. 

We zien de omstandigheden; en tegelijkertijd blikken we verder. ‘Want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.’ (2 Kor. 4: 18b) De blik van een christen reikt verder dan de tijd. 

Opmerkzaam

Thomas Boston wijst erop dat we opmerkzaam dienen te zijn ten aanzien van Gods zorg voor de wereld, koninkrijken, kerken, gemeenten en families. Heel bewust zet hij in bij het meest omvattende de wereld, om vervolgens af te dalen tot de kleinere cirkel van onze familie. Daarin toont de Heere Zijn hand. Zowel in hoe Hij voorziet, als wanneer Hij corrigerend optreedt.

Beproeving en verzoeking

Er is als het gaat om tegenspoed onderscheid tussen beproeving en verzoeking. Beproeving komt op ons pad van Godswege, zoals we dit onderkennen bij Job. Geen eigen gedrag van zijn kant vormde de directe aanleiding voor het leed dat hem overkwam. Verzoeking gebeurt door de duivel, onder de toelatende hand van God. ‘Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.’ (Jak. 1: 13)

Het eerste (beproeving) heeft tot doel om ons dichtbij de Heere te houden.  ‘Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus’ (1 Petr. 1: 7)

Het tweede (verzoeking) heeft tot doel dat we ons heil alleen van de Heere verwachten. Steeds moet erkend worden dat niet wij Hem, maar Hij ons heeft vastgehouden. Petrus kreeg te horen dat de satan hem wilde ziften als de tarwe. Waarbij Jezus aangaf: ‘Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude’.

Voorzienigheid

Thomas Boston wijst erop dat de Heere Zijn voorzienigheid toont in grote lijnen, maar ook in kleine lijntjes. Bij sommige grote dingen zeggen we met overtuiging: Dit is de vinger van God! Er zijn echter ook heel kleine dingen, waarin we Gods zorg en voorzienigheid kunnen opmerken. Bankbiljetten met grote bedragen dragen evenzeer de afbeelding van de regerende vorst als het kleinste kleingeld, zo geeft Boston aan.

Gaat het anders dan gedacht? Dan wil de Heere ons geduld oefenen. Hij komt doorgaans wanneer wij aan het eind van onze voorraden zijn. Het leert ons Zijn verlossing verwachten. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...