Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 5 november

Alleen door het Woord

‘Voor Jezus is het enig wezenlijk belangrijke in dit land-zonder-God de oprichting van de majesteit Gods. Het krachtdadig opzij schuiven van de grootheid en belangrijkheid van alles wat in deze wereld een naam heeft, aangebeden wordt, roem en eer ontvangt.’ Aldus dr. W. Aalders over Jezus’ afkomen van de berg van de verheerlijking, terug in de wereld van mens en zonde. 

Profetisch

Indrukwekkend, zo kwam het op mij over toen ik het voor het eerst las. Ik bedoel dr. W. Aalders’ boekje ‘In verzet tegen de tijd – een protest tegen de verwereldijking van God en de vergoddelijking van de wereld’. Hij leefde van 1909 tot 2005, maar zijn werk klinkt nog steeds als een profetische stem in onze tijd. 

Aalders had de gave om dwars op de stroom van de heersende denkbeelden in zijn tijd te staan. Terwijl de kille bries van de tijdgeest hem verkilde, wist hij met warmte en overtuigingskracht stem te geven aan dat wat tijdloos van waarde is. 

Bij terugkomst van de berg van de verheerlijking wordt de Heere Jezus geconfronteerd met het falende optreden van Zijn discipelen. Hun ongeloof maakte hen machteloos, Hij legde daar de vinger bij. Hij bestraft hen. Waar Christus oordeelt, legt Hij bloot waar het aan schort. 

Woord

In dit verband toont dr. W. Aalders de krachtige werking van het Woord van God in de wereld, maar ook in het leven van mensen. In zijn hooggestemde taal geeft hij daar als volgt uitdrukking aan: ‘Heidendom is niet anders dan ontbonden Woord. Het Woord schept een betrekking, een bewuste klare, geestelijke verstandhouding tussen mens en God. De mens is op het Woord aangelegd. Door het Woord wordt hij geest, persoon. Hij weet door het Woord dat hij een eigen zelf is, dat hij verantwoordelijk is, drager van een opdracht. Het Woord plaatst alle dingen in het licht van de heilswil en scheppingsorde van God. Door dat Woord is de mens daarom in staat de wereld tegemoet te treden als een geroepene, een gevolmachtigde. Het Woord is begenadiging!

De mens daarentegen, die zich van het Woord Gods heeft afgekeerd en een afvallige is geworden, verliest niet alleen God, maar ook zichzelf en de wereld. Het oorspronkelijke verband tussen God en wereld is voor hem verloren gegaan. Het gevolg is dat het hele bestaan in ontbinding raakt en desintegreert. Naar zijn subjectieve zijde wordt dan het leven een krachtenchaos van hartstochten, begeerten, angsten, conflicten; naar zijn objectieve zijde wordt het een heidense warwinkel van afgoden en demonen. De geschapen werkelijkheid ontaardt in een boze en dodelijke wanorde!

Als het nu in onze tijd méér dan evident is, dat de mens in zulk een gevangenschap is geraakt van de gedesintegreerde scheppingskrachten, en innerlijk verscheurd wordt door de baaierd van zijn hartstochten, – waar ligt dan nog een mogelijkheid van redding en genezing, anders dan in het Woord? Hoe is “genade” voor de wereld voorstelbaar, anders dan in een voortzetting van de levensbeweging van Hem, het mensgeworden Woord. Die in Zijn grote ontferming over onze nood bereid was om af te dalen van de berg der aanbidding in de laagvlakte van een wereld-zonder-God?

Heilige Geest

Welnu, wij weten dat Jezus Christus deze wereld niet losgelaten heeft, maar dat Hij Zijn Woord-werkzaamheid onder ons voortzet. Nòg altijd is Hij bereid, om in de laagvlakte van het aanbiddingsloze leven de majesteit Gods op te richten. Nòg altijd stelt Hij Zich vóór de mens in zijn nood, om hem met Zijn oordelende, bestraffende, richtende en genezende Woord te bevrijden van zijn afdwalingen, en hem te herstellen in de heilsorde Gods. Zó is Hij immers present door de Heilige Geest.’ 

Leestip: In verzet tegen de tijd – Een protest tegen de verwereldlijking van God en de vergoddelijking van de wereld, J.N. Voorhoeve, Den Haag. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...