Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 3 november

Bidden bij aanvechting en ziekte

Achterin het Psalmboek vinden we geloofsbelijdenissen en verschillende formulieren. Bijvoorbeeld voor bij de bediening van de sacramenten, zoals de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Ken je echter ook de gebeden die daar staan afgedrukt? 

Dankdag

Voor veel christenen in Nederland is het vandaag dankdag. Niet in heel Nederland, want op de eilanden in het zuiden houden we met goede historische redenen op een andere datum dankdag. Nu geeft dankdag in dagen van crisis te denken. Er is immers veel dat zorg geeft. Toch mogen we danken, want wat heb je dat je niet ontving? We konden op eigen kracht en kosten geen aardappel doen groeien, geen kalfje geboren doen worden en geen graan doen opkomen. Met andere woorden: de Heere heeft voorzien. 

Ziekte en aanvechting

Toch kan een dag waarop veel christenen samenkomen om de Heere te danken, gebed in het hart geven. Bijvoorbeeld als we met ziekte of aanvechting kampen. Als de zorgen, vragen en nood groter zijn dan ons uithoudingsvermogen. We er niet doorheen zien. Geestelijk door het donker gaan; geen zicht hebben op Christus. Wellicht al zo lang. 

Achter in ons Psalmboek vinden we twee gebeden voor zieke en aangevochten mensen. Zij vormen reeds eeuwen een onderdeel van de formulieren. Onder de titel: gebed voor zieke en aangevochten mensen. Hierbij het eerste gebed. 

Gebed

‘Eeuwige, barmhartige God en Vader, Die de eeuwige zaligheid bent van de levenden, en het eeuwig leven van de stervenden. Omdat U dood en leven alleen in Uw hand hebt, en zonder ophouden zo voor ons zorgt, dat noch gezondheid, noch ziekte, noch enig goed of kwaad, ons kan overkomen. Ja, geen haar van ons hoofd vallen, zonder Uw wil, en dat U voor uw gelovigen alle dingen tot hun beste keert. Wij bidden U, verleen ons de genade van Uw Heilige Geest. Dat Hij ons leert onze ellendigheid recht te erkennen, en geduldig Uw kastijdingen te verdragen; die wij tienduizendmaal groter verdiend hebben. Wij weten dat zij ons geen tekenen van Uw toorn zijn, maar van Uw Vaderlijke liefde jegens ons, opdat wij met de wereld niet veroordeeld worden. 

Vermeerder, o Heere, ons geloof, door Uw Heilige Geest. Opdat wij Christus hoe langer hoe meer ingelijfd worden. Als lidmaten hun geestelijk Hoofd, aan Wie U ons in lijden en heerlijkheid gelijk maken wilt. Verlicht het kruis, naar dat wat onze zwakheid verdragen kan. Wij onderwerpen ons geheel aan Uw wil, hetzij dat U onze zielen langer in deze tabernakel wilt laten, of tot U in het eeuwige leven nemen. Omdat wij Christus’ eigen zijn, en daarom niet kunnen vergaan. Wij willen graag dit zwakke vlees verlaten in hoop van de zalige opstanding, waar ons dat veel heerlijker zal wedergegeven worden.

Geef ons te gevoelen de zalige troost van de vergeving van de zonden en van de rechtvaardigmaking van Christus. Opdat wij met dat schild al satans aanvechtingen overwinnen. Laat Zijn onschuldig bloed de vlek en onreinheid van onze zonden uitwissen; en Zijn gerechtigheid onze ongerechtigheid verantwoorden voor Uw laatste oordeel. Wapen ons met geloof en hoop, opdat wij niet te schande worden door enige schrik van de dood; en al onze lichamelijke ogen duister worden, dat dan de ogen van de geest op U zien. 

En als U ons het gebruik van de tong ontnomen zult hebben, dat dan het hart niet ophoude U aan te roepen. O Heere, wij bevelen onze zielen in Uw handen. Wil ons in onze laatste nood niet verlaten; en dat om Jezus wil alleen, Die ons heeft leren bidden: 

Onze Vader die in de hemelen zijt. 

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. 

Amen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...