Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 7 januari

Bidden met Kohlbrugge

Omgang met de Heere blijkt in het gebed. Je hebt Hem nodig, kunt niet zonder Hem. Daarom vraag je om Zijn hulp, kracht en genade. De Heere Jezus leerde ons bidden per dag. 

Gebed

Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) betekende veel voor christenen in Nederland. Zijn preken spreken nog steeds aan. Net als bij Luther zien we bij Kohlbrugge een sterke tegenstelling tussen wet en Evangelie. Christus is voor hem álles, alleen Zijn bloed voldoet. 

Een christen zoekt omgang met de Heere in het gebed. Daarvan was Kohlbrugge zich bewust. Vandaar dat hij aanwijzingen geeft voor het gebed. Wat verstaan wij onder bidden? Kohlbrugge: ‘God ootmoedig Zijn beloften voorhouden! Het is tot eer van God als wij tot Hem de toevlucht nemen, want daarin belijden wij: ik ben helemaal van U afhankelijk en U wilt het graag geven. God is onvermoeid in het geven en wij moeten onvermoeid zijn in het bidden.’

Vragen en antwoorden

In een serie vragen en antwoorden werkte Kohlbrugge de kern van het christelijk geloof uit. In 1846 publiceerde hij dit als ‘leer van het heil’. Over het gebed schreef hij een aantal concrete vragen en antwoorden. Waarna hij vervolgens inging op het ‘Onze Vader’. 

Vraag 375. Hoe zullen wij bidden?
Antwoord: In de Naam van Jezus Christus. Johannes 16:23 en 24: ‘Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt u niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.’

Vraag 376. Wat wil dat zeggen?
Antwoord: Onze Heere heeft ons ervan verzekerd, dat wij aan God een genadig Vader hebben en dat Hij alles voor ons verworven heeft; dus zullen wij nu ook voortdurend zo naderen op Zijn Woord. 

Vraag 377. Wat mogen wij van Hem bidden?
Antwoord: Alles wat wij nodig hebben, al schijnt het ons nog zo onbeduidend. 

Vraag 378. Zal dan God ons gebed horen?
Antwoord: Eerder zullen hemel en aarde vergaan, dan dat God niet zou horen het gebed van de nooddruftigen; wij zullen slechts aanhouden, steunend op Zijn beloften. En komt het ook niet zoals wij het gebeden hebben, God doet altijd boven bidden en denken en is ook wondervol verrassend met zijn hulp. 

Vraag 379. Wat zegt de Apostel Paulus van het gebed bij al het gevoel van onze ellende? Antwoord: ‘De Geest komt onze zwakheden ook te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’ Rom. 8: 26. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...