Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 27 juli

Bidden per dag

In het moment leven valt niet mee. We kunnen urenlang mijmeren over wat komt, zonder oog te hebben voor wat ons omringt. Graag halen we de zorgen van morgen naar vandaag. Jezus leerde onze echter bidden per dag. 

Grip houden

Wat is dat toch, die behoefte om tegen elke prijs grip te houden op het leven. De toekomst in de vingers te krijgen, zoals je het heden in eigen hand denkt te hebben. Alsof het verleden ons niet leert dat het toch altijd anders gaat dan je eerder dacht. Wij mensen hebben een aanhoudende behoefte om vat te krijgen op het bestaan. Terwijl Jezus ons leerde bidden per dag: Geef ons heden.

We kunnen ons met reden zorgen maken over morgen. Het belangrijkste is echter dat we ons geborgen weten in de handen van een genadig God. Alleen op grond van het bloed van Christus is er toekomst, buiten Hem is de toekomst een afgrond. Zouden we dan niet de toevlucht tot Hem nemen? Dan leert de Heilige Geest ons zien wat het betekent te leven uit Gods hand. 

Vaderlijk

In het ‘Onze Vader’, het gebed dat Christus Zijn discipelen leerde, wordt gesproken over Gods wil in uitvoering. Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) schreef in zijn uitleg van de geloofsleer twee mooie vragen en antwoorden over Gods zorg in het dagelijks leven. 

Vraag 388. Wat betekent de bede: “Geschied zij Uw wil, gelijk in de hemel zo ook op aarde”?
Antwoord: Ten eerste: Het zij uit met mijn wil. Niet wat ik wil, maar wat U wilt. Ik heb er toch geen verstand van hoe U regeert en hoe Uw wegen zijn. Ik houd voortdurend voor Uw rijk, wat Uw rijk niet is, totdat mij de uitkomst beschaamt. Want de berekening van het vlees en Uw raad, naar welke U alles zo heerlijk voor ons laat uitkomen, zijn geheel met elkaar in strijd.
Ten tweede: Omdat het in Uw hemel, o Gij getrouwe en waarachtige Vader, zo schoon toegaat, waar toch duizend myriaden engelen U ogenblikkelijk gehoorzamen, van welke één enkele meer vermag dan duizendmaal duizend sterfelijke aardbewoners, zo bent u immers ook God op aarde, opdat mij de weg bereid wordt om Uw bevelen te bewaren. 

Vraag 390: Wat betekent de bede: “Ons brood, het voorhandene, geef ons heden”? Antwoord: Voor het lichaam, dat eten, onderdak en kleding behoeft, voor het doorkomen van ons en onze geliefden, door deze boze wereld, wilt U toch zorg dragen. Maak ons tevreden met hetgeen vandaag aanwezig is. En daar U toch onze lieve Vader bent, zo geef ons naar Uw genadig welbehagen. U weet wel vanwaar U het ons kunt laten toekomen; ook is voor U geen onderscheid tussen groot en klein, al het zilver en goud is Uwe. U bent toch Heere van de gehele wereld en verstaat het koninklijk te verrassen en te helpen. Schenk ons slechts daarbij te blijven, dat de mens bij brood alleen niet leeft, maar bij alle Woord dat uit Uw mond uitgaat. Matth. 4: 4. Deut. 8: 3. 

Gebed 

Soms stuit je op een gedicht dat raakt. Zo overkwam het mij recent toen iemand mij dit gedicht van ds. J.H. Gunning (1858-1940) liet lezen. Het vat samen wat vertrouwen betekent, per dag. 

Het is voldoende voor één dag

Te bidden en te zorgen;

Wat héden u ontmoeten moog’

Denk daarbij niet aan mòrgen.

Het is genoeg, dat elken dag

Zijn last is toegemeten;

Die héden zorgt, zal stellig u

Ook mòrgen niet vergeten.

Hij geeft voor dézen dag u brood

En kracht en licht en leven;

Zou Hij niet mòrgen evenzeer

U, wat u goed is, geven?

Zie daarom niet zoo ver vooruit

Met zuchten en met zorgen;

Wie héden op zijn God vertrouwt

Ziet ’s Heeren hulp ook mòrgen.

Zijn trouw is elken morgen nieuw.

’t Was gisteren zoo en heden.

Wie op die trouw zich gansch verlaat,

Kan moedig voorwaarts treden.

En is de laatste stap gedaan,

De laatste band verbroken,

Dan roepen wij met blijdschap uit:

Heer, niets heeft ons ontbroken!

(J.H. Gunning JHzn.)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...