Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 21 september

De gevangenis gevangen

‘Als we zo met de Heere mogen zijn in onze weg van druk, wat gaan we dan in allerlei dingen Gods genadige hand over ons opmerken. Wij weten, schrijft Calvijn, dat, zoals het licht van de zon het helderst gezien wordt, als wij kijken vanuit een donkere plaats, zo in de donkerte van onze ellende Gods genade in groter klaarheid schijnt, wanneer Hij, tegen verwachting in, ons te hulp komt.’ Ds. J. van Sliedregt schreef pastoraal naar aanleiding van Gen. 39: 19-23 over het leven van Jozef. 

Genade

Wat hebben we ook te leren in alles Gods genáde op te merken, opdat we niet versagen. Mogen we eruit leren, schrijft weer de hervormer, dat God, als Hij ons bevrijdt van onrechtvaardig geweld of als Hij ons bijstaat in een goede zaak, Hij toch altijd slechts daartoe wordt aangezet door Zijn eigen goedheid. Alleen, omdat de Heere Zijn goedertierenheid tot Jozef wendde, ging het Jozef beter. Maar dat wordt dan ook graag door Jozef beleden.

Indien we dat bij verkeren in dergelijke omstandigheden een ogenblik niet zouden verstaan en belijden, zouden we op hetzelfde moment alle zoetigheid moeten missen en ondanks alle zegeningen, die ons in onze druk en nood nog toekwamen, vol gemelijkheid (weerstand) ons voortslepen.

Intussen zat Jozef gevangen en mocht Potifars vrouw haar zondig leven voortzetten.

Zo zie je dan, dat de deugd en de waarheid het graf in moeten, aleer ze in glans en heerlijkheid openbaar zullen worden. Wij zijn er altijd weer op uit om ze voor het graf te behoeden. Wij moeten toch dit… en wij zullen dat… En zo werken we om onszelf te rechtvaardigen, en… we raken al dieper in de modder.

Waarheid en deugd

Zullen echter waarheid en deugd triomferen en aan het licht komen, terwijl daarbij de schande van ons afgewenteld wordt op onze belagers, dan zullen we hebben te leren om ons eerst met de waarheid in het graf te laten werpen en af te zien van meester Eigenhulp. David kon zich door Simeï laten uitmaken voor een man des bloed en zich door hem met stof en stenen laten werpen. ‘Laat hem vloeken’, kon hij zeggen, omdat hij het overgegeven had Dien, Die rechtvaardig oordeelt. Doch dan zal God ten gunste van allen, die het Hem hebben overgelaten, de waarheid aan het licht brengen. Ze zal verrijzen uit het graf, gelijk Jozef uit de gevangenis.

Lijdzaamheid

Hier hebben we het geloof en de lijdzaamheid van de heiligen. Zij is vrucht van Hem, Die de Waarheid is. Zij wordt ook alleen beoefend in gemeenschap met Hem. Van deze waarheid staat geschreven, dat Hij Zich als leugen liet heenwerpen in het graf, doch dat Hij ten derde dage tevoorschijn kwam, wijl de dood Hem niet houden kon.

Ds. J. van Sliedregt (1914-1973) – Kruis en kroon

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...