Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 6 juni

De vrucht van Pinksteren: zendingswerk door ds. D.J. van Dijk

In het zendingsblad ‘Alle volken’ schreef ds. D.J. van Dijk in 1936 over de opening van een nieuwe kerk. ‘Abraham op zijn reis naar Kanaan liet overal waar hij kwam een altaar achter, waarop hij geofferd had. Dat was echter tevens een teken van zijn verblijf daar en voor de achterblijvenden een teken in Wie ze geloven. Zo bouwt de Zending ook haar kerken op de plaatsen, waar zij arbeidt, opdat tot in lengte van dagen gezien worde voor Wie de Zending arbeidt en opdat het een teken zij voor hen onder wie zij arbeidt.’

Kerk

De latere Hervormde predikant van Sint Annaland diende jarenlang op het zendingsveld van Indonesië. Hij schreef met voldoening over de kerkbouw die voor hem een teken vormde van de voortgang van het Koninkrijk: ‘Nadat op 18 September 1935 onder veel belangstelling de eerstesteenlegging had plaats gehad, waarbij gereleveerd werd de uitbreiding van de gemeente te Rante Pao en waar gewezen werd op de noodzakelijkheid van een nieuwe kerk voor Rante Pao, nu mocht op 31 Januari 1936 de plechtige ingebruikneming plaats hebben. Thans werd weer zo’n altaar opgericht ten teken van het geloof van de gemeente en tevens een teken voor hen, die nog in duisternis wonen.

Werd reeds in 1929 een fonds gevormd voor een nieuwe kerk, toch zou het nog wel enkele jaren duren eer dat fonds sterk genoeg zou zijn om een kerkgebouw te zetten, zoals dat nodig is voor de gemeente Rante Pao. Zeker er stond een kerkje vanaf 1921, maar dat was in de loop der jaren verweerd en haveloos geworden ‘en daarbij sinds enkele jaren ook te klein. Niet weinig was de kritiek die de Zendeling-Leraar moest horen! Woonde hijzelf niet in een behoorlijk huis, terwijl het Godshuis haveloos was! Behoorde de Zending niet te zorgen voor een behoorlijk bedehuis! Moest de Zending, vooral in Kerkcentrum van de Toradjalanden, niet een goed voorbeeld geven! Men begreep weinig van het doel der Zendeling-Leraar die de gemeente zelf, althans voor zoveel mogelijk wou laten zorgen voor een eigen bedehuis. 

Niettegenstaande alle kritiek werd dan toch met vaste hand aangestuurd op het bovengenoemde doel. En na een aantal jaren werd dit met Gods hulp bereikt. Elk jaar werd er weer op aangedrongen, dat een goed en mooi bedehuis geen overdadige weelde is. Zo werd in zes jaren tijds bijna elk jaar een bedrag van ƒ 1000.— bij elkaar gebracht. In het voorgaande jaar zelfs meer dan ƒ 1300. — . Vandaar dat in 1935 met de bouw kon worden begonnen. Met toestemming van de Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden kon een mooi stuk grond in het midden der kotta gevonden worden, waar thans een 20 meter lange en 11.50 meter brede kerk prijkt. Met veel moeite en onder veel kritiek werd toch het doel bereikt.

Opening

30 en 31 Januari waren grote dagen voor de gemeente Rante Pao. De eersten dag waren ongeveer een 6 a 7 duizend mensen te Rante Pao verzameld. Uit alle deelen van het ressort Rante Pao waren de scholen en de Christengemeenten opgekomen om deel te nemen aan het feest. Allen namen deel aan de gehouden optocht van naar Toradja-adat versierde draagbaren, waarin tientallen varkens werden meegevoerd, die deels voor de consumptie moesten dienen, deels aan de gemeente Rante Pao ten geschenke werden aangeboden. Elke gemeente met haar school en draagbaar nam aan de optocht deel. Onder de medewerkers van de draagbaren en aan de optocht waren zowel heidenen als Christenen. Nooit, nooit was er zo’n ramaian geweest zolang als het Gouvernement hier is, zeiden de mensen. Jammer dat door de regen die spoedig na de optocht begon te vallen de mensen allen een schuilplaats moesten opzoeken.

Niet minder druk was het de volgende dag. Toen om half tien de deuren van de nieuwe Kerk onder het zingen van: 

Dit is, dit is de poort des Heeren; 
Daar zal ’t rechtvaardig volk door treên.
Om hunnen God ootmoedig te eren, 
Voor ’t smaken zijner zaligheên, 

werden geopend, stroomde een grote menigte belangstellenden en genodigden naar binnen om de ingebruikname bij te wonen. De ruime kerk was bij lange na niet groot genoeg om alle mensen te bevatten. Onder de genodigden bevonden zich ook de Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden met den Assistent-Resident en den Controleur ter beschikking, die de verre reis van Makassar naar Rante Pao hiervoor hadden gemaakt. Eveneens zagen we de Assistent Resident van Loewoe met zijn onderafdelingschefs. Ds. Bikker van Mamasa, die de naburige Zending van de Chr. Geref. Kerk vertegenwoordigde. De gehele Conferentie van Zendelingen van de Geref. Zend. Bond woonde de plechtigheid bij. Verder zagen we de drie Poeangs van Makale met vele districtshoofden en de nieuwe Datoe van Loewoe met zijn Hadatleden. Alle onderwijzers en Evangelisten uit het ressort Rante Pao en vele uit andere ressorten.

Dienst

De Zendeling-Leraar van Rante Pao opende deze plechtige dienst met het laten zingen van Ps. 27:3 en Gebed. Na allen welkom geheten te hebben en dank te hebben gebracht aan allen die mede werkten aan het tot stand komen van het kerkgebouw, sprak hij over de Heerlijkheid van het Godshuis naar aanleiding van Ex. 40:34a. Hij wees erop, dat de heerlijkheid niet gelegen is in het tijdelijke van het Godshuis, zoals eenmaal de tent der samenkomst. Evenmin in het schaduwachtige of nationale van de tabernakel. Maar de heerlijkheid is gelegen in de tegenwoordigheid Gods, Die tot uiting kwam in de wolk die de tent bedekte en in de eenheid, die uitkomt in het samenkomen der gemeente op die plaats.

Hierna sprak Zendeling Belksma namens de Onderwijzers en de verschillende Christengemeenten van Rante Pao in het Maleisch en ten slotte de gemeentegoeroe van Rante Pao, E. Kasenda in het Toradjas.

Onder hen die de gemeente hun gelukwensen aanboden was de Gouverneur van Celebes en onderh. de eerste, die zijn grote blijdschap uitsprak over het tot stand komen van dit fraaie kerkgebouw. Daarna sprak de A.R. van Loewoe een zeer persoonlijk woord en Zendeling H. Pol namens de Conferentie van Zendelingen. Ds. Bikker van Mamasa bood bij zijn gelukwensen een prachtige Maleise Bijbel aan en een ouderling van Makale een mooi doopvont.

Wens

Na de kerkdienst werd koffie geserveerd en een gemeenschappelijke maaltijd aangeboden. Een bazar van diverse voorwerpen, mooie door de naaivereniging vervaardigde handwerken, en verschillende door zustergemeenten geschonken varkens enz. enz., welke acht honderd en vijf gulden opbracht, besloot deze mooie dag.

Moge deze kerk, met haar mooie slanke torentje, nog velen den weg wijzen naar Boven en nog velen die in het duister ronddolen het licht laten zien van Gods Woord.Misschien zijn er gemeenten in het Vaderland, die evenals de gemeente Makale en Mamasa wat willen geven voor deze nieuwe kerk van Rante Pao? Er zijn nog enkele dingen nodig b.v. een flinke luidklok, een torenuurwerk, een Avondmaalstel, een flink orgel. Gaarne houd ik mij daarvoor aanbevolen.’

Uw Zendeling-Leraar van Rante Pao.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...