Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

maandag 29 juni

Drie soorten van verdrukking die gelovigen ervaren

Het leven van christelijke navolging kan als een bootje op een rustige rivier voort dobberen. Dat is echter niet wat ons is toegezegd. Florentius Costerus (1635-1703) noemt drie voorbeelden van verdrukking die gelovigen kunnen overkomen. 

Kruisdragen

De tegenspoed die gelovigen overkomt staat in een verhouding van veel tot weinig ten opzichte van hen die niet geloven. (Hebr. 12: 6, Ps. 34: 20) Paulus roemt in verdrukking (Rom. 5: 3). Volgens Costerus blijkt pas in de verdrukking wat iemand werkelijk waard is: ‘Men kan niet weten of het een bevaren schipper is, die wel weet te zeilen als het tussen twee groene wallen doorgaat, als het voor de wind en stroom is. Die zich weet te redden wanneer het tegen wind en tegen stroom gaat, of wanneer er een sterke storm waait, ja, die de tegenwind tot zijn voordeel weet te gebruiken, die toont met de daad dat hij de zeemanskunst goed verstaat.’ Uiteraard is dat ten diepste geen vrucht van eigen inspanning, maar gevolg van de voortstuwende genade van God. 

Verdrukking

Volgens Florentius Costerus zijn er drie typen verdrukkingen, waar niet-gelovigen volgens hem geen weet van hebben. Samenvattend geef ik deze hieronder weer. 

1.     Gods- of geestelijke verlating. Costerus: ‘Wanneer de Heere Zijn vriendelijk aangezicht voor de ziel verbergt en de invloed van Zijn levendige vertroostingen stopt.’ Een ervaring die vergelijkbaar is met wat theologen anno 2020 ‘de nacht van het geloof’ noemen. Costerus verwijst naar Psalm 30: 8, 32: 4, 10: 1, 13: 2 en 77: 8-10. De ervaring dat God je vergeten lijkt te zijn, Zich verbergt. 

2.     Aanvechting of boze invloed van satan. Volgens Costerus werpt de duivel gedachten in, waarmee hij christenen hun ‘gelukzalige staat’ betwist. Om hen zo mogelijk tot wanhoop te brengen. Voorbeelden daarvan ziet hij bij Job en Paulus. Mannen die omgang met God kenden, maar op allerlei manieren tegenslag ervoeren. Costerus: ‘Schepen die rijk beladen zijn, huizen die mooi gestoffeerd zijn, worden door rovers gezocht; zielen, die vol zijn van Geest en genade, zijn het voorwerp van satans verzoekingen.’ De strijd wordt immers niet gevoerd tegen zicht- en tastbare tegenstanders, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Ef. 6: 12) 

3.     Vervolgingen door de vijand. Costerus leefde in de zeventiende eeuw. De ervaringen van vervolging lagen nog vers in het geheugen. Denk aan wat zich afspeelde in Engeland ten tijde van ‘bloody Mary’. Veel puriteinen zochten een veilig heenkomen in Nederland. Maar ook in andere delen van Europa spande het geregeld voor hen die vast wilden houden aan de gereformeerde belijdenis van het geloof. Costerus: ‘De goddelozen zijn niet alleen vijanden van God en van Zijn Zoon, maar ook van allen die Zijn Naam belijden. Waarom zij dezen dan ook vervolgen, hetzij met spotten en smaden, met banden en gevangenissen, beroving van hun goederen; ja, zelfs ook met hun leven.’ (2 Tim. 3: 12) In het Oude Testament deden Micha, Zacharia, Jesaja, Jeremia en Eleázar dergelijke ervaringen op. De Hebreeënschrijver getuigt daarvan. (Hebr. 11: 35-38) Jezus zei dat Hij Zijn volgelingen als schapen tussen de wolven zou zenden. (Matt. 10: 16-18) Costerus: ‘De uitkomst heeft de waarheid van die voorzeggingen getoond.’ 

Ook vandaag ervaren christenen wereldwijd dat deze drie vormen van verdrukking realiteit zijn. De eerste twee herkennen wij als Europanen direct, de derde vorm van verdrukking wordt ervaren door christenen in gebieden waar vervolging plaatsvindt. Bid voor hen, want zij zijn deel van hetzelfde Lichaam. Christus heeft één wereldwijde Kerk. 

Leestip: De geestelijke mens – in zijn begin, voortgang en einde, Florentius Costerus (gebr. Koster, 2001)

Apptip: Bid mee voor christenen die lijden aan vervolging, download de gebedsapp van SDOK.

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...