Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 21 juni

Een morgengebed in je Psalmboek

Achterin je Psalmboek vind je de formulieren voor de bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Er staan echter ook gebeden in deze kerkelijke formulieren. Zoals een morgengebed. Ken je het? 

Gebed

Soms weet je niet wat te bidden. Dan kniel je in stilte, maar lijkt het vanbinnen ook stil te zijn. Ging het bidden gisteren als vanzelf, nu stokken je woorden. Ons bidden kan per dag verschillen. Er zijn namelijk ook momenten dat de stroom van gedachten die uitmondt in het gebed eindeloos lijkt te zijn. Er is dan zoveel om de Heere om te bidden, danken en vragen. 

Een enkele keer is het goed om een gebed uit de traditie als spiegel te gebruiken. Niet omdat je zo moet bidden. Maar wel omdat een gebed van honderden jaren geleden je soms kan wijzen op punten die in jouw eigen gebeden misschien meer of minder aandacht zouden kunnen krijgen. 

Achterin je Psalmboek vind je in de liturgische formulieren een ‘morgengebed’. 

Morgengebed

O barmhartige Vader, wij danken U, dat U deze nacht zo trouw over ons gewaakt hebt. En bidden U, dat U ons wilt sterken met Uw Heilige Geest, die ons voortaan leidt. Opdat wij deze dag, evenals alle dagen van ons leven mogen besteden tot alle gerechtigheid en heiligheid. En wat wij in handen nemen; dat onze ogen er altijd op gericht zijn om Uw eer te verbreiden. Zo, dat wij al de voorspoed van onze voornemens van Uw milde hand verwachten. 

En opdat wij deze genade van U ontvangen, wil ons, naar Uw belofte, al onze zonden vergeven, om het heilig lijden en bloedvergieten van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Want wij hebben er van harte verdriet over. 

Verlicht ook onze harten, opdat wij, alle werken van de duisternis afgelegd hebbend, als kinderen van het licht, in een nieuw leven mogen wandelen, in alle Godzaligheid. 

Geef ook uw zegen tot de verkondiging van Uw Goddelijk woord. Verstoor alle werken van de duivel. Versterk alle trouwe kerkdienaars en overheden van Uw volk. Troost alle vervolgde en benauwde harten, door Jezus Christus, Uw lieve Zoon. Die ons beloofd heeft, dat U ons alles, wat wij U in Zijn Naam bidden, zeker geven zult. En daarom ons zo heeft opgedragen te bidden: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt. 

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. 

Amen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...