Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 22 maart

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (2)

Bijbellezen is belangrijk. George Whitefield geeft zeven aanwijzingen voor het onderzoeken van de Bijbel. Hij wijst erop dat we Christus voor ogen mogen houden, bij het Bijbellezen. 

Aanwijzing 1

‘Houd in de eerste plaats altijd voor ogen met welk doel de Schriften geschreven zijn, namelijk om ons de weg tot zaligheid te wijzen, door Jezus Christus. ‘Onderzoekt de Schriften,’ zegt de Heere Jezus, ‘want die zijn het die van Mij getuigen.’ Zoek daarom altijd in de Schrift naar Christus. Hij is de schat Die verborgen is in de akker, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zult u Hem vinden onder profetieën, typen of voorbeelden, offers en schaduwen. In het Nieuwe Testament is Hij geopenbaard in het lichaam om als een Priester een verzoening voor onze zonden te worden en als een Profeet ons de volkomen wil van Zijn hemelse Vader bekend te maken. 

Houd Christus dus altijd voor ogen wanneer u het Woord van God leest. Net als de ster uit het oosten zal dat u leiden tot de Messias. Het zal een sleutel zijn om alles wat duister is te openen, zodat de wijsheid en rijkdommen van alle verborgenheden van het Koninkrijk van God u duidelijk zullen worden. 

Aanwijzing 2

In de tweede plaats, wees nederig als een kind als u de Schriften gaat onderzoeken. Wie niet wordt als een kind, zal op geen enkele manier de kennis verkrijgen van de dingen die de Schriften bevatten. Want voor de wijzen en verstandigen in eigen oog verbergt God de 

bedoeling van de Schrift. Hij openbaart de verborgenheden alleen aan de zuigelingen in Christus. Dit zijn degenen die denken dat zij niets weten en kennen zoals ze het behoren te weten en kennen. Degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en die nederig verlangen om gevoed te worden met de onvervalste melk van het Woord, om daardoor te mogen groeien. 

Ga dan, wanneer u de Schriften – met name het Nieuwe Testament – onderzoekt, met Maria aan de voeten van de heilige Jezus zitten. Wees net zo gewillig als Samuël om te leren wat God u zal onderwijzen, toen hij zei: ‘Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort.’ (1 Sam. 3:9) 

Ik zou wel willen dat de ongelovigen elke hoge gedachte en inbeelding die zichzelf verheerlijkt tegen de geopenbaarde wil van God, lieten varen! Ik zou wel willen dat zij als nieuwgeboren zuigelingen verlangden gevoed te worden met de onvervalste melk van het Woord! Dan zouden ze niet langer de spot drijven met de goddelijke openbaring. Ze zouden de Bijbel nooit meer lezen met dezelfde bedoeling als de Filistijnen hadden toen zij Simson opbrachten: om er grappen over te maken. Ze zouden daarentegen het goddelijke beeld en het goddelijke opschrift op elke regel geschreven zien staan. Zij zouden God door Zijn Woord horen spreken tot hun ziel en daardoor opgebouwd worden in de kennis en vreze van Hem, Die er de Auteur van is.’

Dit is het tweede deel uit een preek van George Whitefield, uitgegeven door stichting Tabernakel. Binnenkort volgt deel 3. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...