Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 28 november

George Whitefield: Waarom vervolging? (5)

‘Was Abel niet de eerste martelaar? Hoe werd Izak bespot door de zoon van de slavin! Wat vinden we een lange opsomming van heiligen uit het Oude Testament in Hebreeën 11. Lees de Handelingen van de Apostelen en zie hoe de eerste christenen werden bedreigd, gestenigd, gevangengezet, gegeseld en tot de dood toe vervolgd.’ Aldus George Whitefield in een preek over vervolging van christenen.

Onderzoek de kerkgeschiedenis en u zult constateren dat de moord op onschuldigen door Herodes slechts een voorbode was van al het onschuldige bloed dat zou worden vergoten voor de zaak van Jezus. Onderzoek wat de heiligen die nu leven, ondergaan. Als het moge- lijk zou zijn om de geest van rechtvaardigen te raadplegen, dan ben ik er zeker van dat zij u, net als de apostel, zouden verzekeren dat ‘ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden’. Hoe zou het ook anders kunnen? 

Sinds de val is er een onverzoenlijke vijandschap tussen het Zaad van de vrouw en het slangenzaad. De goddeloze mens haat God en het kan niet anders dan dat hij ook degenen haat die Gods beeld ver- tonen. De goddeloze mens wil niet wedergeboren worden. Daarom moet hij de godvrezende mensen wel haten en vervolgen. Die getuigen immers door hun geheel andere wandel dat zíjn daden goddeloos zijn. Bovendien zet zijn trotse hart de goddeloze ertoe aan om de dienaren van Jezus Christus te vervolgen. 

Imiteren

Als hij hen zou prijzen, is de goddeloze bang dat hem de vraag gesteld wordt: ‘Waarom volgt u hun voorbeeld niet na?’ Trots en afgunst veranderen hem in een vervolger, omdat hij de godvrezende mens niet durft imiteren, hoewel hij zich soms zelfs gedrongen voelt om hun levenswijze goed te keuren. Zo was het vroeger, zo is het nu en zo zal het altijd zijn. De natuurlijke, vleselijke mens zal degene die uit de Geest geboren is, de wedergeborene, vervolgen. 

De wereld zal de christenen haten omdat ze niet van deze wereld zijn. De wereld zal de godvruchtigen haten omdat Christus hen gekozen heeft uit de wereld. U kunt tegenwerpen dat we in een christelijk land leven en dat we vervolging, zoals die vroeger plaatsvond, nu niet hoeven te verwachten. Wel, niet iedereen is een christen die wel zo genoemd wordt. De vijandschap tegen God, die de wortel is van alle vervolging, blijft totdat het hart veranderd is. Daaruit volgt dat christenen, die dat slechts in naam zijn, de vromen ook zullen vervolgen. 

Dat is de reden waarom ik in het begin van deze preek heb gezegd dat Paulus Timotheüs adviseerde zich in het bijzonder bewust te zijn van degenen die er een vormengodsdienst op na hielden. Onze Heere en Zijn apostelen werden vooral vervolgd door hun landgenoten, de Joden. Wij moeten er op bedacht zijn vervolgd te worden door naamchristenen. De meest verschrikkelijke en barbaarse vervolging vond plaats door mensen die zich christenen noemden. Denk aan de boetes die opgelegd werden, aan kinderen van God die werden verbannen of gevangengezet in de afgelopen eeuwen. Denk in onze tijd aan de bittere, onverzoenlijke haat die duizenden, die zichzelf christen noemen, uitstralen. 

Vijandschap

Degenen die zeggen dat het wel meevalt met de vervolging, zijn zich onvoldoende bewust van de bittere vijandschap tegen God in het hart van elke onwedergeborene. Ik ben er zelf zo vast van overtuigd dat christenen vervolgd worden, dat het me verbaast dat het bloed van de heiligen niet door de straten stroomt. Als de macht van de goddelozen zo groot was als hun wil, dan zou zoiets afschuwelijks spoedig gebeuren. 

Maar vervolging is noodzakelijk voor degenen die God liefhebben. Hoe kunnen we weten of we slechts de dingen zoeken die van boven zijn wanneer niet allerlei kwaad over ons gesproken wordt? Hoe kunnen we de ontvangen genade in oefening houden als we geen vervolging ervaren? Hoe kunnen we dan zo veel christelijke normen en waarden in praktijk brengen? Hoe kunnen we hen dan liefheb- ben, die ons kwaadaardig gebruiken? Hoe kunnen we dan voor hen bidden? Hoe kunnen we hun dan goeddoen? Hoe kunnen we dan het kwade overwinnen door het goede? Kortom, hoe kunnen we, zonder vervolging, weten dat we God meer liefhebben dan het leven zelf? 

Allen

Paulus was zich hiervan bewust en beweert daarom zo stellig en beslist: ‘allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden’. Hiermee wil ik niet zeggen dat iedereen in dezelfde mate wordt vervolgd. Nee, dit zou strijdig zijn zowel met de Schrift, als met de ondervinding. Hoewel niet alle christenen elke mogelijke vervolging zullen ondergaan, is het waarschijnlijk dat ze vervolgd worden. Sommigen leven in een tijd dat de kerk meer vrede kent. Anderen ervaren dat de kerk minder met rust gelaten wordt. Toch zullen alle christenen in alle tijden te maken krijgen met een bepaalde mate van vervolging. Dit kunnen zij zowel in hun privéleven als in hun werkkring ondervinden. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp