Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 28 oktober

Hendrik Pierson: ‘Ik heb gejaagd wel jaren lang.’

Hendrik Pierson (19de eeuw) dichtte het lied ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’. Ook bewerkte hij de vijftiende-eeuwse tekst van het lied ‘Ik heb gejaagd, wel jarenlang.’ Als vertegenwoordiger van het Réveil, verlangde hij naar geestelijke herleving in Nederland.

Opvang

Na een jarenlange bediening als predikant, werd Hendrik Pierson president-directeur van een instelling waar ex-prostituees en ongehuwde moeders werden opgevangen. Op allerlei manieren probeerde men zich in te zetten om deze vrouwen een andere en betere toekomst te bieden. Ook gaf hij leiding aan een organisatie die bordeelbezoekers aansprak op hun gedrag, de zogenaamde ‘middernachtzending’. Men verlangde ernaar deze mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Pierson wist dus wat er te koop was op aarde, hij kende de schaduwzijde van het leven. Juist daar wilde hij het Evangelie verkondigen. 

Pierson hertaalde het vijftiende-eeuwse lied ‘Ik heb gejaagd, wel jaren lang.’

Lied

Ik heb gejaagd wel jaren lang,
om goed en vroom te leven,
maar ’t werd mijn ziele toch te bang,
mijn werken kon niets geven.
Ik had mijn hart er toegezet,
om alles te beproeven,
mijn zonden hebben ’t mij belet:
dit doet mij zeer bedroeven.

Ik ben verdoold op deze jacht,
en werd door waan bedrogen,
‘k Had van mijn deugden veel verwacht,
’t heeft alles mij belogen.
Ik had mij zelven slechts bemind
en ijdelheid verkoren.
Dit jagen heeft mij zo verblind,
dat alles is verloren.

O Jesu, heer, ik bid tot U
uit al mijns harten gronde:
verlos mij van mijn zonden nu
en voortaan ’t aller stonde,
opdat ik met een zuiver oog
in uw genade schouwe,
en dat uw Geest mij leren moog’,
hoe ik U dien’ met trouwe.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp