Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 3 november

J.C. Ryle geeft acht praktische tips aan Bijbellezers

‘De Bijbel, die door de Heilige Geest aan het hart wordt toegepast, is, na de bekering, het belangrijkste middel waardoor mensen in het geloof opgebouwd en bevestigd worden.’ J.C. Ryle (1816-1900). Hij geeft acht aanwijzingen voor Bijbellezers. 

Gods manier

De Schepper van hemel en aarde heeft een oneindig aantal mogelijkheden om mensen onderwijs te geven. Hij kiest er echter voor om dit te doen door middel van de Bijbel, het geopenbaarde Woord van God. Calvijn (1509-1564) zegt daarover in zijn Institutie: ‘Het is duidelijk dat God voor allen die Hij ooit met vrucht heeft willen onderwijzen, Zijn Woord als hulpmiddel aangewend heeft. Omdat Hij voorzag dat het beeld van Hem dat in de onovertroffen schoonheid van de wereld ingedrukt is, te weinig uitwerking zou hebben.’ (Boek 1, H6, 3) We hebben het Woord nodig, om de Heere te leren kennen zoals Hij is. 

Aanwijzingen

Volgens J.C. Ryle is de Bijbel ‘absoluut noodzakelijk tot behoud’. Hij geeft  adviezen hoe je de Bijbel kunt lezen. Samenvattend deel ik Ryles’ zeven aanwijzingen voor Bijbellezers me je: 

1.     Begin vandaag met het lezen van de Bijbel. ‘Door het je voor te nemen, te wensen, een besluit te nemen, te bedoelen of daarover te denken, kom je geen stap verder.’ Je moet werkelijk gaan lezen. Net zo min als dat bij de bidden het geval is, gaat het lezen van de Bijbel zomaar vanzelf. 

2.     Lees de Bijbel met het oprechte verlangen die te begrijpen. ‘Je moet geen moment denken dat het erom gaat zoveel mogelijk bladzijden te lezen en dat het er niet toe doet of je die wel of niet begrijpt.’ Volgens Ryle wordt het lezen van de Bijbel dan slechts een vorm. Hij adviseert om te lezen als een goudzoeker die in de grond graaft. Door steeds de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit eigenlijk?’

3.     Lees de Bijbel met een kinderlijk geloof en in alle nederigheid. ‘Als je de Bijbel leest moet je ook je hart openstellen en zeggen: “Spreek Heere, want uw dienstknecht hoort.” Neem je voor om alles wat je leest te geloven, hoezeer dit ook tegen je eigen vooroordelen mag ingaan.’ Volgens Ryle gaat Bijbellezen niet over het aannemen van wat leerstellingen. We zijn geen rechter over het Woord. Wie bidt, spreekt tot een luisterende God. Ryle: ‘Bedenk ook dat als je leest, God tot je spreekt en dat je daar geen commentaar op moet leveren, maar slechts moet luisteren.’

4.     Lees de Bijbel in een geest van gehoorzaamheid en pas wat je leest op jezelf toe. ‘Neem jezelf bij de bestudering van de Bijbel dagelijks voor dat je overeenkomstig de regels die daarin staan, zult lezen.’ Volgens Ryle moeten we in praktijk brengen wat er in de Bijbel staat. 

5.     Lees de Bijbel dagelijks. ‘Maak het tot een gewoonte om iedere dag een gedeelte van Gods Woord te lezen en daarover na te denken. De persoonlijke middelen van de genade zijn iedere dag net zo nodig voor onze ziel, als voedsel en kleding voor het lichaam.’ Ryle adviseert elke morgen manna te verzamelen. ‘Geef de Bijbel het beste en niet het slechtste deel van je tijd.’

6.     Lees de Bijbel en doe dat op een ordelijke manier. Ryle is bang dat sommige Bijbelgedeelten vrijwel nooit gelezen worden. De hele Schrift is echter door God gegeven, om ervan te leren (2 Tim. 3: 16). ‘Sommige mensen lezen de Bijbel waarbij ze voortdurend die gedeelten zoeken die hen aanstaan. Ze lezen nooit de hele Bijbel door. Dat is een vergissing.’ Ryle adviseert om het Oude Testament en het Nieuwe Testament tegelijk te lezen, van begin tot einde. 

7.     Lees de Bijbel oprecht en eerlijk. ‘Neem je voor om alles wat je leest te nemen zoals het er staat’. Ryle geeft onder andere de regel van Cecil door: ‘De juiste manier om de Schrift te verklaren, is die te nemen zoals het er staat, zonder te proberen die in een bepaald systeem te wringen.’

8.     Lees de Bijbel met Christus voortdurend voor ogen. ‘Het grote onderwerp van de Heilige Schrift is het getuigenis over Jezus. De ceremonies in het Oude Testament zijn voorafschaduwingen van Christus. De richters en verlossers uit het Oude Testament zijn typen van Christus. De geschiedenis van het Oude Testament laat de behoefte van de wereld aan Christus zien. De profetieën uit het Oude Testament staan vol over Christus’ lijden en van Christus’ heerlijkheid die nog komt.’ Alles wijst volgens Ryle naar de eerste en tweede komst van Christus. Het kruis en de kroon, de komst van het Koninkrijk.

Leestip: Christen-zijn in het dagelijks leven, over de praktijk van het geloof, J.C. Ryle (Kampen, Groot Goudriaan, 2011)

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...