Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 7 oktober

J.C. Ryle over een Koning als Jezus

Jezus werd als Koning gekruisigd. Het opschrift, boven het hoofd van onze Heere geplaatst, maakte dit volgens J.C. Ryle duidelijk. De lezer van het Grieks, of Latijn, of Hebreeuws kon niet missen te zien, dat Hij, die aan het midden-kruis van de drie op Golgótha hing, een koninklijke titel boven zijn hoofd had. 

Koning

‘De alles-besturende hand van God beschikte de zaken zo, dat de sterke wil van Pilatus plotseling de wensen van de boze Joden overheerste.’ J.C. Ryle geeft oog voor Gods regie in de kruisgeschiedenis. ‘In weerwil van de overpriesters werd onze Heere gekruisigd als de Koning van de Joden. 

Het was goed en rechtvaardig, dat het zo gebeurde. Zelfs voordat onze Heere geboren werd, verklaarde de engel Gabriel aan de maagd Maria: “God, de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven; en Hij zal heersen over het huis van Jakob, in eeuwigheid; en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijnen” (Luk. 1: 32, 33). 

Bijna even spoedig als Hij geboren was, kwamen de wijzen uit het Oosten, zeggend: ” Waar is de geboren Koning van de Joden?” (Matth. 21: 2). De week zelfs vóor de kruisiging had de menigte, die onze Heere bij zijn zegevierende intocht in Jeruzalem begeleid had, uitgeroepen: “Hosanna, gezegend is Hij, die komt in de Naam des Heeren, Hij die is de Koning Israëls” (Joh. 12: 13). Het algemene geloof van alle godsdienstige Joden was, dat wanneer de Messias, de Zoon van David, kwam, Hij als Koning zou komen. Een “koninkrijk van de hemelen” en een “koninkrijk Gods” werden aanhoudend verkondigd door onze Heere gedurende zijn openbare prediking. Een Koning was Hij inderdaad, zoals Hij Pilatus zei, aan een koning van de koninkrijken van deze wereld geheel ongelijk, maar boven dat alles een wezenlijk Koning, van een wezenlijk Koninkrijk, en een Bewindvoerder over wezenlijke onderdanen. Als zodanig werd Hij gekruisigd. En als zodanig zal Hij terugkomen en regeren over de gehele aarde, Koning van de koningen en Heere van de Heeren.

Erkennen
Laat ons zorgdragen, dat wijzelf Christus als onze Koning erkennen en dat zijn Koninkrijk in onze harten zij gevestigd. Zij alleen zullen op de laatste dag ervaren dat Hij hun Zaligmaker is, die Hem als Koning in deze wereld gehoorzaamd hebben. Laat ons Hem die schatting van geloof en liefde en gehoorzaamheid brengen, die Hij ver boven goud kiest. 

Laat ons bovenal nooit bang zijn, ons als zijn getrouwe onderdanen, krijgsknechten, dienaren en volgelingen te doen kennen, hoe veracht Hij ook moge zijn door de wereld. De dag zal spoedig komen, dat de verachte Nazarener, die aan het kruis hing, zijn grote macht en regering zal aanvaarden en al zijn vijanden onder zijn voeten verpletteren. De koninkrijken van deze wereld, zoals voorzegd is, zullen weggevaagd en het Koninkrijk van onze God en van zijn Christus worden (Dan. 2: 31 – 35). En eindelijk zal alle knie zich voor Hem buigen en alle tong belijden dat Jezus is de Christus.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...