Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 10 juli

Lees de Bijbel niet als een toerist

Een toerist die een stad bezoekt, gaat met een kaartje langs de hotspots. Opvallende plaatsen, die hij vervolgens bewondert. Een bewoner kent de stad echter op een andere manier en weet dat achter onopvallende gevels belangrijke zaken schuilgaan. Wat heeft dit met Bijbellezen te maken?

Doorlopende lezing

Wil je de grote lijnen in de Bijbel leren zien, dan is het van belang dat je onderwijs krijgt in het geheel van de Schrift. De reformatoren begrepen dit. Ulrich Zwingli (1484-1531) begon in 1519 in Zürich met een prekenserie vanuit Mattheüs en kondigde aan dat hij het hele Nieuwe Testament wilde doorpreken. Hij sloot daarmee aan op een gewoonte van kerkvader Chrysostomos (347-407). 

Men noemt dit ‘lectio continua’, doorlopende lezing. De predikant bepreekte een aantal verzen en ging de volgende keer verder waar hij gebleven was. In een preek behandelde men twee tot vier verzen vanuit het Nieuwe Testament of vier tot zeven verzen vanuit het Oude Testament. (Beeke J.R., 2018, Reformed Preaching, Wheaton: Crossway, Pag. 100)

Honderden preken

Ook Heinrich Bullinger (1504-1575) preekte stelselmatig door de Bijbel. Hij bepreekte 53 van de 66 Bijbelboeken tenminste één keer. Sommige twee keer (Jesaja, Daniël, Hosea, Amos, Nahum, Mattheüs, Markus, Paulus’ brieven en 2 Petrus). Andere drie keer (Joël, Obadja, Jona, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi, Lukas, Johannes, Handelingen, 1 Petrus en 1 Johannes). Het boek Hebreeën behandelde hij vier keer. (Beeke, 102) Omdat veel mensen nauwelijks konden lezen en zich geen boeken konden veroorloven, preekte men geregeld door de week. In Genève konden mensen dagelijks naar de kerk.  Waarom die nadruk op de Bijbel? Volgens Calvijn (1509-1564) kan de gelovige Gods wil niet leren kennen door ‘nuda experienta’ (naakte ervaring), maar alleen door het getuigenis van de Schrift. (Beeke, 119)

Tekst voor tekst

Deze gewoonte vanuit de Vroege Kerk en de Reformatie werd later ook geregeld toegepast. Misschien herken je het vanuit de preekgewoonte van jouw predikant. De Engelse prediker Martyn Lloyd-Jones was een groot voorstander van het tekst-voor-tekst doorpreken van de Bijbel. Elke vrijdagavond en zondagmorgen preekte en onderwees hij op die manier uit de Schrift. Daardoor hebben we nu de beschikking over bijvoorbeeld zijn uitleg van de Bergrede, de brief aan de Romeinen en Efeze. Wat wel eens over het hoofd is gezien, is het feit dat Lloyd-Jones elke zondagavond preekte over een variërend Bijbelgedeelte. Mede met het oog op hen die voor het eerst in de kerk kwamen. (Murray I.H., 1983, D.M. Lloyd-Jones – The fight of faith, Edinburgh: Banner of Truth Trust) 

Dagelijks Bijbellezen

Als je een Bijbel in handen krijgt en waarschijnlijk heb je er meerdere voorhanden, gebruik die dan niet als een toerist die enkel de bekende plaatsen opzoekt. Volg de ‘lectio continua’, de doorlopende lezing. Bijvoorbeeld met behulp van een boekje dat uitleg geeft over het Bijbelboek dat je leest. De Schrift is het levende Woord van God. De Heilige Geest verbindt zich aan het Woord. Bid om levendmakende genade en onderwijs! Opdat je ziende wordt. Dan komt Christus aan het licht, in heel de Schrift. (Joh. 5: 39)

Leestips: 

  • Reformed Preaching, Beeke (Crossway, 2018)
  • D.M. Lloyd-Jones – The fight of faith, Murray (Banner of Truth Trust, 1983) 
  • Luistertip: Martyn Lloyd-Jones’ serie over de Romeinenbrief

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...