Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 7 april

Mediteren over een Bijbeltekst onderweg naar Pasen

Het offer van Jezus Christus werd in het Oude Testament op allerlei manieren uitgebeeld. Vervolgens wordt dit in het Nieuwe Testament vervuld. Jezus gaf zich als een offer voor de schuld. 

Vooruitwijzend

In het Oude Testament wordt er in allerlei beelden vooruitgewezen naar het offer van Christus. Petrus van Maastricht (1630-1706) verwijst daarbij naar diverse situaties. Denk aan Izak op de berg Moria (Gen. 22: 2, 10, Hebr. 11: 17-18). De verhoging van de koperen slang in de woestijn is eveneens een beeld van wat verlossing betekent (Num. 21: 9). Jezus zou dit beeld aanhalen als Hij uitlegt wat het betekent om te geloven. Zien op de verhoogde slang. Denk ook aan de offers (Hebr. 9: 12-15, 22 en 23) en het offer met het Pascha (Ex. 12 en 1 Kor. 5: 7). 

Kernteksten in het Nieuwe Testament

Soms is het goed om de Bijbel voor zichzelf te laten spreken, zeker wanneer we wijzen op het offer van Christus. In het Nieuwe Testament maakt de Heilige Geest diverse keren duidelijk wat het doel is van Jezus’ kruisdood en hoe dit ons raakt. 

Fil. 2: 8

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises.

Hebr. 2: 9-10

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.


Hebr. 2: 14-15

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

Ef. 2: 15-16

Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.

Ef. 5: 2 

En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, God tot een welruikende reuk.

Ef. 5: 25

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

Kol. 1: 21-22

En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam Zijns vleses, door de dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;

Gal. 3: 13

Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Mediteren

Tip: Kies één van deze teksten uit en denk daar vandaag wat dieper over door. Zo maar, in stilte, wellicht terwijl je onderweg bent of in de tuin werkt. Wat heeft mij dit vandaag te zeggen?

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp