Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 21 juni

Missie in de wereld

De Nederlandse Hervormde Kerkorde van 1951 geeft nadrukkelijk aandacht aan het apostolaat. 

Verbreiding

Prof. van Ruler had grote invloed op de tekst. In zijn visie verhouden het apostolische en het confessionele zich tot elkaar als de buitenkant en de binnenkant van de bol. Het één brengt het andere mee. Artikel VIII van deze Kerkorde luidt: ‘Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap gesteld in de wereld om Gods beloften en geboden voor alle mensen te betuigen, vervult de Kerk, in de verwachting van het Koninkrijk van God haar apostolaire opdracht in het bijzonder door haar gesprek met Israël, in het werk der zending, door de verbreiding van het Evangelie en de voortdurende arbeid aan de kerstening van het volksleven in de zin der Reformatie.’

Dit wordt als volgt nader uitgewerkt: ‘De Kerk richt zich in de verbreiding van het Evangelie tot hen, die daarvan zijn vervreemd, om hen terug te brengen tot de gemeenschap met Christus en Zijn Kerk, blijft in al haar geledingen strijden voor het reformatorisch karakter van staat en volk en wendt zich, in de verwachting van het Koninkrijk Gods, in de arbeid der kerstening tot overheid en volk, om het leven naar Gods beloften en geboden te richten.’ Er was in die jaren sprake van hernieuwde Bijbels-theologische bezinning. Men plaatste dit nieuwe belijden tegen de horizon van het Rijk Gods en de wereld.

Christusprediking

Missionaire prediking is allereerst Christusprediking; en daarmee prediking van het koninkrijk van God. Dit zet de roeping van de gemeente in perspectief, namelijk met als opdracht om het koninkrijk te verkondigen met woord en daad. Dr. A. Noordegraaf: ‘Zo is zij als missionaire gemeente betrokken in Gods eschatologisch handelen.’ Dat gaat niet samen met machtsvertoon of hoogmoed: ‘Want een getuigende gemeente staat in dienst van een Heere die gekruisigd is om onze zonden.’

Bij het koninkrijk van God gaat het om meer dan alleen de verlossing van de mens. De profeten spraken immers over zaken die het maatschappelijke, politieke en individuele leven raakten. Jezus’ eigen optreden laat zien dat hij zieken geneest en goed nieuws brengt voor de bedelaar.

Verzoening

Toch dient de aandacht voor God als koning niet losgemaakt te worden van het behoud van zondaren. Noordegraaf: ‘Waar vergeving en verzoening met God losgemaakt worden van de prediking van het koningschap van God en de roep tot omkeer en navolging, dreigt altijd weer het gevaar van de goedkope genade. Maar omgekeerd moet met evenveel klem gezegd worden dat overal waar de prediking van het koninkrijk losgemaakt wordt van de boodschap van verzoening met God door het geloof in Christus, we het gevaar lopen te verzanden in wettisisme en moralisme en in een horizontalistische visie op het heil.’ 

Leestip: Noordegraaf A., (1998), Vijf broden en twee vissen, Zoetermeer: Boekencentrum.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp