Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 22 juli

Psalmen als stem van het hart

‘Het ware en levende gebed komt allereerst voort uit een gevoel van onze nood, en daarna uit een vaste verzekerdheid van de belofte’, aldus Joh. Calvijn (1509-1564) in de inleiding op zijn commentaar op de Psalmen. Volgens hem is het ‘aanroepen van God een van de voornaamste sleutels van ons heil.’ Hoe kun je leven met de Psalmen? 

Heel het leven

In kloosters zingen kloosterlingen dagelijks uit de Psalmen. In een vaste volgorde zingt men zich er doorheen. Monniken houden de lofzang wereldwijd gaande. Je hoeft echter niet een klooster in te gaan om te leven met de Psalmen. Integendeel. Ze zijn gegeven aan christenen die in het volle leven staan.

Binnenstebuiten

Calvijn laat zien dat alle gevoelens die ons vervullen tot uiting komen in de Psalmen: ‘Ik ben gewoon dit boek te noemen een ontleding van al de delen van de ziel, omdat er geen aandoening in de mens is, die hier niet als in een spiegel voorgesteld wordt. Ja zelfs, om het beter te zeggen, de Heilige Geest heeft hier naar het leven getekend de smarten, droefenissen, vrezen, twijfelingen, verwachtingen, zorgen, ontsteltenissen, ja zelfs tot aan de verwarde aandoeningen waarmee de geesten van de mensen gewoonlijk in beroering worden gebracht.’ (Calvijn J., 2004, Psalmen I, Kampen: Groot Goudriaan, Pag. II)

In de Psalmen wordt volgens Calvijn duidelijk dat we toegang tot de Heere hebben, maar ook ‘dat het ons toegestaan en vrij is onze zwakheden voor God open te leggen.’ (Calvijn, III) Je mag dus heel je hart uitgieten voor God. In zonden en vertwijfeling, in angst en vol vragen; met alles naar Hem toe. De Psalmen geven woorden aan schuldbelijdenis en werpen ons op Christus.  

God loven

Tegelijkertijd leert het Psalmboek je om God te loven. ‘Er is geen boek waarin ons meer volledig de manier geleerd wordt om God te loven, of waarin wij levendiger worden opgewekt tot de oefening van godsvrucht.’ (Calvijn, IV) De troost die we in de Psalmen vinden gaat niet alleen over Gods hulp in ons dagelijks leven, maar geldt ook ten aanzien van de eeuwige zaligheid. 

Bidden met de Psalmen

De Psalmen worden al eeuwenlang (in berijmingen) gezongen. Je kunt ze echter ook bidden. Je richt je dan met woorden uit de Bijbel tot God. Wie bidt stort zijn hart uit, evenals de Psalmdichters dat deden. Dagelijks leven met de Psalmen vormt het Godsbeeld en geeft uiting aan lof en klacht. 

Dr. A. van Brummelen (1928-1999) pleitte voor herwaardering van het breviergebed. Ook ontdekte hij de waarde van hardop Bijbellezen in de stille tijd: ‘Met diepe verrassing hoorden wij althans eens aan de ontboezeming van een gemeentelid, die ons vertelde, hoe veel directer en persoonlijker de Schriftlezing was, wanneer dit zacht sprekend geschiedde. Wij geraken niet zo spoedig verstrooid. De concentratie is beter. De boodschap wordt langer bewaard!’ (Brummelen A., 1987, Meditatief leven, Kampen: Kok, Pag. 62). Dit geldt zeker voor de Psalmen. 

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...