Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 15 juni

Thomas Boston: verwachtingsvol vooruitzien naar wat komt

Christus besefte dat Zijn kruislijden en verzoening vreugde zou brengen voor velen. De vreugde die Hem voor ogen stond, deed Christus de schande van het kruis verdragen. Nu is Hij in die volle vreugde, bij God. Samen met hen die Hem liefhebben. Er komen er dagelijks bij. 

Thuiskomen

Als je wordt beziggehouden door zorgen, lukt het niet altijd om door de omstandigheden heen te zien. Verder te blikken dan wat voor ogen is. Dat geldt ook voor mensen die aanhoudend beseffen in zonden te struikelen en God niet de eer brengen die Hem toekomt. 

Een bruid kan uitzien naar de trouwdag. Wie met Christus ondertrouwd is, ziet uit naar de bruiloft van het Lam. Hij laat Zijn bruid niet in de steek, maar blijft haar trouw. Hoezeer ook haar ontrouw steeds weer blijkt. Thomas Boston (1676-1732) kijkt vooruit naar de dag waarop de toekomende wereld aanbreekt (Hooglied 2: 7). Hij zegt: ‘Hoe sombere en donkere en zwaarmoedige tijden de bruid van Christus hier ook heeft, zij zal een klaarlichte dag hebben in de toekomende wereld. Daar zullen geen wolken voor haar zijn. Maar de donkere en bewolkte dag zal eindigen. Daar zal de heerlijkheid van de Heere de hemel verlichten en in Hem zal nooit enige duisternis zijn.’ 

Pelgrims komen op die dag thuis volgens Boston. Evenals de bruid bij haar bruidegom: ‘Het zal de dag zijn, waarop de erfgenaam van zijn pelgrimstocht thuiskomt in eigen land, in zijns Vaders huis. Het zal de huwelijksdag van de bruid zijn, wanneer haar huwelijk met de geestelijke Bruidegom plechtig en met blijdschap zal worden voltrokken.’ 

Vooruitzien

Thomas Boston wijst hen die in Christus zijn erop dat het van belang is vooruit te zien, vanuit de levensomstandigheden. ‘Laten zulken die aan Christus ondertrouwd zijn, die Hem in Zijn verbond hebben ontvangen en zichzelf aan Hem hebben gegeven, leren zich te troosten met het vooruitzicht van de toekomende wereld, waar de dag zal aanbreken en de schaduwen zullen vlieden.’ 

De troost van de wereld is volgens Boston bedrieglijk. Tijdelijke troost kan je een tijd rust geven, maar uiteindelijk keren zorgen en verdriet terug. Troost in deze wereld vormt volgens Boston een zwakke dijk, die in korte tijd wordt weggespoeld door de vloed.  

We dienen echter verder te zien. Zowel ten aanzien van het lichaam als de ziel. Boston: ‘In geestelijke tegenspoed mag de gelovige zich troosten met het beschouwen van de toekomende wereld. Drukt het zondige lichaam hem hier zwaar, in de toekomende wereld zal hij ervan verlost zijn. Zitten de verzoekingen hem op de hielen, boven zal de verzoeker niet kunnen binnenkomen. Is hij hier onder verlating, in de hemel zal hij ongestoorde gemeenschap met God hebben. Er is hier niets wat iemand terneer kan drukken, of een gelovig zien op de andere wereld kan hem daartegen passende troost verschaffen.’ 

Aanwijzingen

Thomas Boston geeft drie aanwijzingen voor hen die Christus door genade toebehoren: 

1. Vestig je oog op Christus, de Heere van de toekomende wereld. Zie op Hem, als zijnde je Heere en Man. Verlang ‘in Hem gevonden te worden, niet hebbende uw rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof,’ Filip. 3: 9. Wij kunnen geen troost halen uit de andere wereld, dan door dat gezegende kanaal. In Hem is al onze hoop, want alleen door Hem hebben wij een recht op de hemel. 

2. Gewen je aan een voortdurend beschouwen van de toekomende wereld. Wanneer de dagelijkse gesteldheid van het hart vleselijk is, dan kan de blik op de toekomende wereld niet troostvol zijn. Maar wanneer je gewend bent omhoog te zien, dan zul je daar vaak een blik heen slaan, die gezegend zal zijn in zijn uitwerking. 

3. Laat de hele koers van je leven gericht zijn, niet op deze, maar op de toekomende wereld. Gedraag je als reizigers op weg naar Sion, die door de woestijn trekken naar het beloofde land. Laat je wandel zijn zoals past bij een verwachter van een betere wereld. ‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...