Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 17 januari

Thomas Watson: De dienst van God is de beste dienst (1)

Wie iemand gehoorzaamt, staat in dienst. Volgens de puritein Thomas Watson (1620-1686) is het dienen van de Heere niet zwaar. Zijn juk is zacht, Zijn last is licht. Hij noemt een aantal voorrechten die bij het dienen van God horen. 

Dienen

Dienen betekent dat je aan iemand verantwoording schuldig bent. Tegelijkertijd draagt die ander ook zorg voor jou. Zo is het bij de Heere. Hij is de best denkbare Meester om te dienen. Als Hij je voor Zich inwint om Hem te dienen, geeft dit volgens Watson zes voorrechten. De eerste drie behandelen we vandaag: vrijheid, eer en veiligheid. 

  • Vrijheid

‘Hoewel Gods kinderen aan de dienst van God verbonden zijn, dienen zij Hem toch vrijwillig. De Geest van God, Die een “vrijwillige Geest” genoemd wordt, Psalm 51:14 (Engelse vertaling) maakt hen vrijwillig en opgewekt om te gehoorzamen. De Geest draagt hen op de vleugels van genieten, Hij maakt de plicht tot een voorrecht; Hij dwingt niet, maar lokt. Hij verwijdt het hart door liefde en vervult het met blijdschap. De dienst van God is volko­men vrij.

  • Eer

David belijdt dat hij een van Gods huurlingen is: “Ik ben Uw knecht”, Psalm 143:12. Als Paulus zijn beste familiewapen wil tonen, noemt hij zich niet “Paulus, een Hebreeër onder de Hebreeën”, of “Paulus, uit de stam van Benjamin”, maar “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus”, Rom. 1:1. Keizer Theodosius achtte het een grotere eer een dienstknecht van God te zijn dan keizer te zijn. Christus Zelf, Die aan de Vader gelijk is, schaamt Zich toch niet voor de benaming “knecht”, Jesaja 53:11. Iedere dienstknecht van God is een zoon, iedere onderdaan een prins. Het is eervoller God te dienen dan dat koningen ons die­nen. De engelen in de hemel zijn de dienstknechten van de heili­gen op aarde.

  • Veiligheid

God zorgt voor Zijn dienstknechten. Hij beschermt hen: “Gij zijt Mijn knecht; vrees niet; want Ik ben met u”, Jesaja 41:9, 10. De Heere verbergt Zijn knechten: “Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent”, Psalm 27:5. Dat wil zeggen, dat Hij mij veilig zal bewaren, zo veilig als in de heiligste plaats van het hei­ligdom, waar niemand anders dan de priesters mochten binnen­komen. Christus’ vleugelen zijn zowel ter heling als tot verber­ging, tot genezing als tot beveiliging, Mal. 4:2. De duivel en zijn handlangers zouden spoedig de dienstknechten van God vernietigen, als Hij geen onzichtbare wacht om hen zette en hen niet met de gouden vleugels van Zijn beschutting zou bedekken, Psalm 91:4. “Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen”, Hand. 18:10. Gods wakend oog is altijd over Zijn volk en de vijanden zullen het kwaad dat zij beramen niet kunnen uitrichten; zij zullen niet verwoesten, maar genezen.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp