Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 14 november

Whitefield: Waarom vervolging? (1)

Christenen kunnen ervan uitgaan dat vroeg of laat vervolging dreigt. Althans, dat zegt Paulus tegen Timotheüs. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. (2 Timotheüs 3:12) George Whitefield legt in een preek uit waar dit verband mee houdt. 

Eerlijke waarschuwing

Onze Heere Jezus Christus heeft met vreugde de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft het op Zich genomen het Koninkrijk van God te prediken. Daarbij nam Hij in het openbaar, en meer nog onder vier ogen, elke gelegenheid waar om Zijn discipelen te vermanen geen grote dingen voor zichzelf na te jagen. Hij waarschuwde hen ook voor de vele beproevingen, het verdriet en de vervolgingen waarmee ze zouden worden geconfronteerd en die ze zouden moeten verdragen om Zijn Naam. 

Jonge broeder

De grote apostel Paulus, de auteur van deze brief, volgt in alles zijn gezegende Meester. Naast andere apostolische vermaningen draagt hij er speciaal zorg voor de jonge Timotheüs te waarschuwen voor de moeilijkheden die hij zeker tijdens zijn bediening tegen zal komen. ‘En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, ach- terklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwtjes gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; vrouwtjes, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres [twee van de Egyptische tovenaars] Mozes tegenstonden [door ogenschijnlijk dezelfde wonderen te doen], alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, [ondanks dat zij de schijn ophouden van een vorm van godsdienst] verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.’ (2 Tim. 3:1-8). 

Niet terugschrikken

Paulus wil voorkomen dat Timotheüs zal bezwijken onder deze tegenstand. Daarom vertelt hij hem dat God het met wijze bedoelingen toegestaan heeft. God heeft deze valse leraren, net als destijds de tovenaars, toegestaan gedurende enige tijd Timotheüs tegen te werken, maar nu zal daaraan een eind komen. ‘Want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen [de tovenaars] geworden is’ (2 Tim. 3:9). De tovenaars konden door de zweren niet voor Mozes staan, want de zweren troffen zowel de tovenaars als alle andere Egyptenaren. 

Om Timotheüs nog eens extra te bemoedigen, legt Paulus vervolgens aan hem uit wat hij zelf meemaakte: ‘Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost’ (2 Tim. 3:10-11). En dan, opdat Timotheüs niet zou denken dat dit alleen voor Paulus gold, zegt hij met de woorden van de tekst: ‘En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.’ 

Zonder nog naar de context te kijken, bevatten deze woorden een belangrijke waarheid, namelijk dat vervolging het deel is van ieder die God vreest. Dit klinkt hard. Hoe weinig mensen kunnen dit verdragen. Ik vertrouw erop dat God mij in deze preek de wijsheid zal geven om u deze woorden duidelijk te maken. 

In de eerste plaats zullen we nagaan wat een godzalig leven in Christus Jezus inhoudt, om daarna te onderzoeken aan welke vervolging zij, die godzalig leven, blootgesteld worden. Nadat we de redenen hebben besproken waarom de godzaligen vervolging moeten ver- wachten, zullen we dit alles toepassen. 

Dit is het eerste deel van een preek die vertaald en uitgegeven is door Stichting Tabernakel. www.tabernakel.nl

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...