Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 16 november

Whitefield: Waarom vervolging? (2)

Christenen dienen er volgens Whitefield rekening mee te houden vervolgd te worden. Hij heeft dit uitgelegd in een eerder deel van de preek. Alleen mensen die werkelijk christen zijn, krijgen hiermee te maken. Dit legt hij uit in het vervolg van zijn preek.

In Christus

Een godzalig leven in Christus Jezus veronderstelt dat wij in Christus rechtvaardig voor God zijn. Het houdt in dat we wedergeboren zijn en door een levend geloof in Christus ingelijfd zijn. 

We vormen een levende eenheid met Hem, zoals Jezus Christus en de Vader Eén zijn. Tenzij wij op deze wijze veranderd zijn en herschapen door de vernieuwing van onze geest, kan van ons niet gezegd worden dat we in Christus zijn, laat staan dat we godzalig in Hem leven. Alleen de doop en een uiterlijke toewijding brengen ons, in de strikte bete- kenis van het woord, niet in Christus. Nee, ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17).

Hoop

Ons leven is met Christus verborgen in God. Onze ziel wordt dagelijks gevoed met de onzichtbare werkelijkheid van een andere wereld. Godzalig leven met Christus is Gods wil doen, en niet die van onszelf. Het is de enige leidraad van al onze gedachten, woor- den en daden, zodat ‘hetzij dat wij eten, hetzij dat wij drinken, het- zij dat wij iets anders doen, wij het al ter ere Gods doen’ (naar 1 Kor. 10:31). Wanneer wij godzalig in Christus leven, leven wij niet zelf, maar Christus leeft in ons. Hij is onze Alfa en Omega, Hij is voor ons de Eerste en de Laatste, Hij is ons Begin en ons Einde. Zijn Geest leidt ons, zoals een vader zijn kind aan de hand leidt. Wij wil- len het Lam volgen, waarheen Dat ons ook leidt. Wij horen, kennen en gehoorzamen Zijn stem. Onze liefde is gericht op de dingen die van boven zijn. Wij hebben een levende hoop. We zijn burgers van de hemel. Als wedergeboren christenen leven we steeds dicht bij God en wandelen we dagelijks met Hem. Ons hart is zuiver. Door een beginsel van geloof in Christus zijn we heilig in ons spreken en in onze godsvrucht.

Weinig tegenstand

Dit is het godzalig leven in Christus Jezus. Nu kunnen we eenvou-dig vaststellen waarom zo weinigen vervolging ondervinden. De reden is dat zo weinigen godzalig in Christus Jezus leven. U kunt wettisch leven in Christus, en uw uiterlijke plichten vervullen. U kunt moreel hoogstaand leven in Christus. U kunt niemand kwaad doen – zoals ze dat noemen – en vervolging vermijden. Maar ‘allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden’.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...