Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 6 september

Zeven overwegingen bij gebed

Daniël trekt zich met drie vrienden terug in gebed. Het mysterie van Nebukadnezars’ droom ligt verhuld, maar zij beseffen dat de Heere daar zicht op kan geven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 

Droom

Geen van de wijzen in Babel deed een stap vooruit, toen de koning vroeg om de tekst en uitleg van zijn droom. De zaak was voor hen onoplosbaar. Voor de uitleg moest de koning volgens hen bij de goden zelf zijn. Maar hun optreden toonde aan: de goden zwegen. 

Terwijl een doodseskader zich klaar maakt om alle wijzen van Babel te doden, meldt Daniël zich. In het geloof dat de Heere kan onthullen wat verhuld ligt. Hij krijgt tijd om met tekst en uitleg te komen. Samen met zijn vrienden bidt hij die avond tot de Heere. 

Overwegingen

Als we bidden tot de Heere komen we tot de God van hemel en aarde. Hij heeft mogelijkheden, waar die van ons eindig blijken. Daarom enkele overwegingen bij het gebed van Daniël. 

  1. Bidden in geloof: ‘Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.’ (Hebr. 11: 6b). Toen blinden Jezus aanriepen: ‘Zoon van David, ontferm U over ons’, vroeg Hij naar hun geloof. ‘En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!’ (Matt. 9: 28). 
  2. Bidden met ernst: Het was voor Daniël een zaak van leven of dood. Anders zouden hij, zijn vrienden en alle anderen omkomen. Hij liep de Heere aan als een waterstroom. Als Jakob bij Pniël: ‘Ik laat U niet gaan, tenzij dat Gij mij zegent’ (Gen. 32: 26). Of zoals de moeder die bad voor haar dochter: Zoon van David, ontferm U!’
  3. Bidden met volhoudende verwachting: De Heere antwoord niet altijd direct op het gebed. Soms kan het lang duren. De Heere heeft de tijd. Toen Petrus gevangen zat bad men net zo lang totdat hij losgelaten werd. Elia bad zeven keer en pas toen zag hij een kleine wolk. 
  4. Bidden met een juist motief: Het dient te gaan om de eer van God, dus ook om de wil van Hem. Dan verzinken onze eigen wensen, eer en positie; we worden bedelaars aan de troon van de almachtige God. 
  5. Bidden vanuit een oprecht hart en leven: Tot de Heere komen in gebed, betekent dat we ons hart uitstorten. Dat kan niet dan met schuldbelijdenis. We komen immers als een schuldig mens tot God. Zie, hij bidt. 
  6. Bidden in overgave aan Gods wil: Jezus bad in Gethsemané: ‘Uw wil geschiedde’. Daar waar het de wil van de Heere raakt, mogen we grote verwachting hebben. ‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.’ (1 Joh. 5: 14). De Heilige Geest kan ons leren om te bidden naar Gods wil. ‘En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.’ (Rom. 8: 26-27). 
  7. Bidden in Christus’ Naam: Daniel bad tot de God van de Hemel. David bad als gezalfde tot de Heere. ‘O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.’ (Ps. 84: 10). Wij mogen pleiten op de Gezalfde. Bidden in Jezus’ Naam. Pleiten omwille van de Verlosser. Als een kind dat vader aanroept. Die ons leert bidden: abba Vader. Onze Vader, door de Heilige Geest. 

Leestip: Deze overwegingen zijn ontleend en bewerkt n.a.v. het negentiende-eeuwse ‘Homeletical Commentary on the book of Daniel, T. Robinson’. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...