Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 22 juli

Zingen met Van Lodenstein: Hoog, omhoog, het hart naar boven!

We zijn niet altijd in de stemming om te zingen. Toch maar doen, want het is als dubbel bidden. Soms kun je niet bij de woorden, maar gaat je hart er toch bij open. Op andere momenten wil je niets liever dan zingen. Hoe dan ook, het hart naar boven. 

Van Lodenstein

Als predikant en dichter had Van Lodenstein (1620-1677) speciaal oog voor de persoonlijke omgang met God. Bij hem geen uitleg zonder woord voor het hart. Nee, juist de omgang met Christus was het hart van zijn spreken en zingen. Veraf en dichtbij, in donker en in licht, verlangde hij naar hartelijke omgang met Jezus Christus. Dit was voor hem een ‘bron van hemelvreugde’, op aarde. 

Hoog, omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet:
’t Ware leven, lieven, loven
Is maar, daar men Jezus ziet.
Wat men hoor’ of zie op aard’,
Is ons kost’lijk hart niet waard:
Wil men leven, lieven, loven;
Hoog, omhoog, het hart naar boven!

Pracht en schoonheid moog’ wat schijnen,
’t Is aan d’ ijdelheid gelijk;
Bij ’t gebruik zal ’t al verdwijnen,
Goud en zilver is als slijk:
Niets, o Jezus! dan Uw bloed,
Geeft voldoening aan ’t gemoed;
Wat wij lieven in dit leven,
Niets kan ons voldoening geven.

’t Eeuwig leven, eind’loos heerlijk,
Dat ons na dit leven wacht,
Is voor ’t hart alleen begeerlijk,
Werkt onzichtbaar, maar met kracht.
Sluiten wij slechts ’t vlees’lijk oog,
’t Ware leven is omhoog;
’t Leven, dat wij lieven, loven,
’t Heerlijk leven is daar boven!

Zalig heil, dat w’ eenmaal erven!
Gode leven, zonder pijn,
Zonder moeite, ziekt’ of sterven,
Eeuwig zonder zonde zijn,
Leven in volmaakte deugd,
Vrolijk zijn in ’s hemels vreugd;
Loven, lieven wij dit leven,
Dat ons Gods gena’ zal geven!

Jezus! bron der hemelvreugde,
Die ons hart eens smaken zal;
Wat ons ooit op aard verheugde,
Gij verheugt ons boven al!
Daar Gij ons reeds hier bereidt
Voor des hemels heerlijkheid,
Waar w’ U eeuwig lieven, loven;
Jezus! trek ons hart naar boven!

Och! dat aller mensen tongen,
Aller Englen zang, o Heer!
Samenstemden, samen zongen
Eeuwig tot Uw’ lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus! ons de rijkste stof:
Trek tot U ons hart naar boven,
Dat w’ U eeuwig lieven, loven.
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...