Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 25 oktober

Ben je er klaar voor als de Meester komt? (2)

Zalig zijn de dienaren die gereed staan als de Meester komt. Volgens Jezus is dat de juiste houding om Zijn komst mee te verwachten. Vervolgens toont Hij een situatie die voor de mensen in Zijn tijd op aarde een omkering van denken betekende. 

Zalig

Twee keer klinkt het in Lukas 12: 37 en 38: ‘Zalig!’ Zalig, gezegend, zijn die dienstknechten. Het begin ermee en het eindigt ermee. Hier is sprake van een inclusio. Als een Bijbelschrijver dat doet, dan wil hij bijzondere aandacht richten op wat daartussen staat. 

Jezus geeft aan dat bij de komst van de heer de rollen worden omgekeerd. Zij die klaarstonden om te gaan dienen, worden gediend. Hij doet zelf de gordel los, beurt de mantel op, bindt die weer vast. Hij neemt de houding aan van een slaaf en begint aan tafel te dienen. 

Wat hier staat is een totale omkering in denken voor de Joden en Romeinen in die tijd. Een heer liet zich dienen, maar zou zelf de lendenen niet omgorden om te dienen. 

Dienen

Niet veel later zien we Jezus de houding van een dienaar aannemen te midden van Zijn discipelen. Christus komt nabij en gaat dienen. Dat is slavenwerk. Hij doet de doek om, buigt bij hen neer en wast de voeten. Eén voor één. Wat voor mensen dient hij die avond? Mannen die tijdens de nacht van Zijn lijden slapen. ‘Kun je dan niet één uur met Mij waken?’ 

Terwijl zij slapen, geeft Hij Zich over aan de wil van Zijn Vader: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker vol lijden aan Mij voorbijgaan. Maar niet Mijn wil, maar de Uwe geschiedde.’ Hij zweet bloed en is bedekt met tranen; als Hij Zichzelf geeft tot verzoening voor de schuld. Daar in die stille nacht alleen toont Hij Zijn dienende liefde. Hij bukt Zich in het stof. Zijn wang neemt de kus van de verrader aan. Zijn rug kromt zich onder de slagen van Zijn martelaars. Zijn hoofd buigt als men roept: Kruis Hem, laat Barabbas los! Zijn handen omknellen de spijkers. Hij buigt het hoofd en geeft de geest. Waarom? Om de Zijnen daarmee te dienen. Te verlossen. Hij in hun plaats. 

Onverwacht

Deze dienende Heiland keert terug. Onverwacht, zoals een dief in de nacht. Op een andere plaats verwijst Jezus naar de geschiedenis van Noach: Matt. 24: 37-39: ‘En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.’ 

Ryle: ‘De ware christen moet niet alleen in Christus geloven en Hem liefhebben. Hij zou ook moeten uitzien en verlangen naar Christus’ verschijning. Als hij niet van harte kan zeggen: ‘Kom, Heere Jezus,’ moet er iets mis zijn met zijn ziel.’ Zalig zijn die dienaren, die Christus bereid vindt als Hij komt. Om te dienen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...