Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 15 augustus

Christus volgen in de praktijk (2)

Paulus maakt in Efeze 5: 18 een vergelijking tussen enerzijds een leven dat gekenmerkt wordt door overmatig drankgebruik en anderzijds een leven dat vervuld is van de Heilige Geest. 

Controleverlies

Als iemand onder invloed is van alcohol verliest hij controle. Bij vervuld zijn door de Heilige Geest, is het de Heere die in ons Zijn werk voortstuwt. Paulus neemt het ene, het onmatige leven weg; en plaatst er het andere voor in de plaats, namelijk het door de Geest vervulde leven.  Het is dus niet te combineren. Het is of het één: onmatig, bandeloos leven. Of het andere: vervuld leven. 

Onvervuld

Drank kan een sterke kracht zijn in het leven. Let wel, Paulus bedoelt hier niet alleen drank. Dan begrijpen we de tekst niet goed. Het gaat om het onmatig leven als zodanig. Toch is drank wel een goed voorbeeld. Drank gebruiken we in gezelschap, of als een middel om onszelf mee te verdoven. Het belooft plezier, maar het brengt het uiteindelijk niet. 

Het woord ‘overdaad’ dat Paulus hier gebruikt zien we ook terug bij het leven van de verloren zoon, ver van huis. Het had een verwoestende uitwerking op zijn leven. 

Paulus is duidelijk: wordt niet dronken in wijn. Het past niet bij een christenleven. Is dit jouw worsteling? 

  • Vermijd gezelschap waar veel gedronken wordt. 
  • Denk na over wat je op een goede manier kunt gebruiken en genieten. 
  • Wees blij met kleine overwinningen, ze leiden tot grotere. 
  • Leg er een eed op af. Ik heb gezworen Uw geboden te houden. (n.a.v. Baynes)

Dronkenschap en leven met de Geest gaan niet samen. Bij Noach zien we zijn struikelgang in de vorm van dronkenschap na de zondvloed. Dat was een incident. Maar dat is wat anders dan een leven met drank. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, dat dient ons voor ogen te staan. 

De vrouw bij de put die Jezus aantrof en confronteerde met haar zonde, leefde een onvervuld leven. Ze had de aandacht van vele mannen gehad, haar dorst werd niet gelest. Tot zij hoorde van het levende Water in een ontmoeting met Jezus. Ze liet haar watervat achter en ging naar de stad om anderen daarin te doen delen. De onvervulde, was vervuld geraakt. 

Wordt vervuld

Een christen dient vervuld te worden met de Heilige Geest, stelt Paulus. Aan de verwoording valt het volgende op. Het staat in de tegenwoordige tijd en het staat er als imperatief, als opdracht: wordt vervuld! We worden ermee gevuld en moeten daarmee bezig blijven. Het is dus een opdracht én het gebeurt aan je. De Heilige Geest vult de Zijnen. Helemaal vol, betekent het grondwoord. Het wordt volledig vervuld. Sommigen stellen dat het hier om een ‘second blessing’ gaat. De Heere heeft echter beloofd Zijn Geest aan al Zijn kinderen te schenken. 

Onuitputtelijk

Dat we hier zelf niet passief in zijn, blijkt in de uitwerking van de tekst. Paulus laat zien dat er drie manieren zijn die daar invloed op hebben: 

  • Het zingen van Psalmen en liederen (19). 
  • Dankzeggen van God de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus (20). 
  • Elkaar onderdanig zijn (21). 

Dit is het pad dat de Heere wijst. We komen onder de invloed van Zijn Woord en dat stempelt ons leven. Dat is geen uitputtend leven. Een leven in overdaad put ons uit, denk aan de verloren zoon. Een leven als een farizeeër put ons eveneens uit, want we moeten dan van beneden naar boven van alles proberen waar te maken. De Heilige Geest put ons echter niet uit, maar vervuld ons. We worden aangesloten op het leidingwerk van de Heilige Geest. Hij stuwt het als water in ons voort. We zijn aangesloten op de bron van het leven. De Heilige Geest is uitgezonden om onze heiligmaking te bewerkstelligen. De enige manier om een christelijk leven te leiden is door vervuld te worden met de Heilige Geest. Denk aan Stefanus en Barnabas, over wie geschreven staat dat zij vervuld waren met de Heilige Geest. 

Een leven in overdaad put ons uit, denk aan de verloren zoon.

Duif

Let wel, de Heilige Geest is gevoelig als een duif. We kunnen Hem bedroeven met ons gedrag, met wat we in gedachten aan de hand houden. Dan wijkt Hij. Dan raakt de omgang met de Heere verkild. Laten we gevoelig zijn op de inwerking van de Heilige Geest. Als hij aanzet tot gebed en Bijbellezen, doe het dan. Leven in omgang met de Heere.  

Hoe dat in de praktijk vorm krijgt? Daarover meer in een volgende aflevering. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp