Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 30 januari

De Heere baant Zich een weg (2)

‘En de heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden.’ (Jes. 40: 5a)  De engelen wisten al van Gods heerlijkheid, dat blijkt als Jesaja even in de hemel blikt: ‘En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!’ (Jes. 6: 3)

Heerlijkheid

Het gaat hier om de heerlijkheid, de ‘kabod’ van de Heere. We horen daar ook over in Jes. 60: 1. Waar de aankondiging van het licht klinkt, daar is het als het ochtendgloren. ‘En de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.’ Het gaat hier om Zijn voortdurende aanwezigheid. Onder het oude volk Israël werd deze aanwezigheid van de Heere beleefd bij de tabernakeldienst en later de tempeldienst. Daar was de Heere nabij. Daar toonde Hij Zijn aanwezigheid en dus ook Zijn heerlijkheid. Hier gaat het om Zijn heilige tegenwoordigheid, waarin Zijn koninklijke majesteit zichtbaar wordt. De heerlijkheid van de Heere wordt zichtbaar in de weg die Hij baant, in de Verlosser die Hij schenkt. Hij gaat Zijn heerlijkheid onthullen, in Jezus Christus. 

Onthuld

De Heere openbaart Zijn heerlijkheid niet alleen aan Israël maar breder. Het wordt al meer zichtbaar, voor wie er oog voor krijgt. Hij strekt Zijn armen uit naar de heidenen. Het spreken van de Heere wordt hoorbaar voor alle mensen. Uiteindelijk moet alle knie zich buigen voor Hem. Nu nog vreemdelingen en bijwoners op de aarde (1 Petr. 2: 11), maar eens zal zichtbaar worden wat de werkelijkheid is. 

Lofzang

Hier klinken klanken mee vanuit de lofzang van Maria en de lofzang van Simeon. Waaruit het blijkt dat het verzoeningswerk van Christus niet alleen Israël, maar ook de volken raakt. Luk. 2: 29-32: ‘Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.’

Preek en sacrament

Deze Zaligmaker toont Zich bij het Heilig Avondmaal, in de verwijzende tekenen van brood en wijn. In Jezus Christus wordt Zijn heerlijkheid zichtbaar. In de op het oog geknechte, gebroken en gehangen Zaligmaker, toont de Heere Zijn heerlijkheid. De eniggeboren Zoon van de Vader wordt ons onthuld in de gestalte van een lijdende Knecht. Een bloedend Lam. 

Predikers mogen op dit Lam wijzen. Het verkondigen, tot behoud. Bij Hem is volkomen verzoening, ook voor de grootste van de zondaren. Hij toont Zich in Zijn Woord, in Zijn wonden. Hij spreekt tot het hart. Past Zijn genade toe, door de Heilige Geest. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp