Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 27 februari

De Heere toont ons Zijn armen (2)

Wie naar iemand kijkt, kan onder de indruk zijn van diens verschijning.  De Bijbel toont ons de sterke arm van de Heere, evenals Zijn tedere armen. We krijgen in Jesaja 40: 10 allereerst oog voor de krachtige arm van de Heere. 

Heilige oorlog

De Heere HEERE komt, zo klinkt het. Hij komt met kracht. Hier klinken de klanken van een heilige oorlog. In deze context is Gods kracht te vrezen. Hij komt met wraak, met oordeel, richting Zijn tegenstanders. Hij komt als een koning. 

We lezen in onze vertaling dat Hij komt tegen de sterke. Je kunt echter ook vertalen ‘als een sterke’. In beide gevallen maakt het ons in elk geval duidelijk dat Hij tegen iemand ten strijde trekt. Tegen wie? De Heere gaat optreden tegen de volken? Zeker. We moeten echter dieper peilen. De Heere gaat optreden tegen de duivel. Christus gaat in Zijn kracht de strijd aan met de duivel. 

Het woord voor kracht dat hier wordt gebruikt duidt op de krachtige hand van de Heere die Israël verloste uit Egypte (Ex. 13: 3-4). Bij de profeet Haggaï blijkt dat het deze kracht is die de vijanden ten onder brengt. (Haggaï 2: 22-23). De Heere maakt in onze tekst duidelijk dat Hij de kracht van Babel zal breken met Zijn sterke arm. Het is de sterke arm van de Heere die handelt, werkt; maar dus ook vecht. In het Oude Testament wordt de machtige arm van de Heere zeventig keer gebruikt als een beeld van Zijn kracht. Hier klinkt het om te oordelen en te redden. 

We zien hier God in actie. Het is in deze kracht dat Hij de wereld schiep. Het is deze kracht die Zijn volk verloste uit Egypte. Het is deze kracht die de Israëlieten zal verlossen uit de ballingschap. Het is in deze kracht dat Hij zal vechten tegen de vijanden van Zijn volk. Maar het is tevens deze kracht waarin Hij zijn eigen volk zal straffen, als zij rijp zijn voor het oordeel en niet buigen. 

Christus

Als de Heere komt om de kracht van Zijn tegenstander te breken. Hoe komt Hij dan? Als een koning. Zijn arm zal ‘heersen’, dit woord duidt op het regeren van een koning. Er komt een gezalfde. Over wie gaat het hier? Wie zal de strijd aanbinden met de grote tegenstander? Wie zal persoonlijk de strijd aanbinden tegen de duivel? Christus. Hij gaat persoonlijk de duivel te lijf. 

We zien Jezus dit doen, als hij optreedt op aarde: 

  • Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. (Matt. 12: 28)
  • Jezus werd een mens van vlees en bloed en gaf zich zo over in de dood, om daarmee de macht van de duivel te breken. Hij heeft de dood gedood, zo blijkt in Hebr. 2: 14: ‘Opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel’ 
  • In 1 Joh. 3: 8 wordt dit ons duidelijk gemaakt: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.’ 

Jesaja kondigt hier de komst van Christus aan als de levensvorst die de vorst van de duisternis zal breken. Hem met Zijn sterke arm een vernietigende slag toebrengen. Hem ontwapenen. In Johannes 12 klinkt er een echo van een stem uit de hemel, die zegt over Jezus die op de drempel van Zijn lijden staat: ‘En Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.’ (Joh. 12: 28) Voor Jezus is het duidelijk, nu gaat Hij de laatste gang richting Jeruzalem maken, om daar te sterven. Zijn uur is gekomen. Dan zegt Hij tegen Zijn omstanders, die de stem uit de hemel als een donderslag hoorden: ‘Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.’ (Joh. 12: 31). Door Jezus lijden, sterven, ondergaan in de dood en opstaan uit de dood, wordt satans invloed in de hemel afgewend. Hij kan niet langer zich bij de Heere melden. Hij wordt uit de hemel gegooid. Zijn macht is teruggedrongen. Nu is hij als een rusteloze onderweg naar het einde. Waarbij hij op de aarde zijn vernietigend werk probeert te doen, maar dan wel als een verwonde, verslagene. Christus triomfeert. 

Overwonnen vijand

De Heere laat de opstandeling, de duivel niet vrijuit gaan. Hij gaf hem een vernietigende slag. 

Is dat nu je troost, vandaag? Dat de Heere niet aan de mens de opdracht gaf om de duivel te overwinnen, wat een ongelijke strijd zou zijn? Maar dat de Heere Zelf kwam, om met Zijn sterke arm de duivel te overwinnen? Dat Jezus Christus niet alleen de macht van de duivel heeft gebroken, maar ook de straf van God over de zonde heeft gedragen? Dat er bloed heeft gevloeid, tot verzoening? Christus is aan het kruis gegaan, Hij heeft de pers alleen getreden. Als een druif is Hij uitgeperst. Zijn bloed heeft gevloeid, tot verzoening. De Koning triomfeerde!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp