Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 6 maart

De Heere toont ons Zijn armen (3)

Onmiskenbaar zien we de goede Herder op ons toekomen. Wie moet bij de woorden van Jes. 40: 11 niet denken aan wat Jezus zegt in Joh. 10: 11: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.’ 

Herder

De Heere toont Zich als een herder aan Zijn volk. Zo zal Hij hen ophalen uit de ballingschap. Zoals een herder die zijn kudde leidt. Met de macht en autoriteit van een koning, maar tevens met de tederheid van een herder die ieder schaap persoonlijk kent en leidt. Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij. 

We zien dat Hij Zijn kudde leidt. Normaal gesproken raakt dit in de Bijbel altijd menselijk handelen, behalve hier. Hier wordt de Heere aangeduid. Hij leidt Zijn kudde persoonlijk. Als een herder zorgt Hij voor Zijn schapen, met liefdevolle zorg. De armen die de aarde geschapen hebben, vormen een schuilplaats voor de hulpelozen. 

Ps. 23: 1-3: ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.’ 

Hij vergadert Zijn kudde en draagt de Zijnen dicht op Zijn hart. Hij vergadert Zijn kudde, Jer. 31: 10: ‘Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.’ Ez. 34: 13: ‘En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands.’ 

Boezem

Als we een portret van Jes. 40: 11 zouden kunnen maken, dan zien we de Heere daar staan met de schapen aan Zijn boezem. Hij draagt de lammetjes in Zijn schoot, aan Zijn borst. Hij overvraagt hen niet, maar draagt speciale zorg voor hen. 

Waar de gelovige tot Hem wordt getrokken. Waar wij Hem aanroepen, prijzen, aanbidden, in gebed om vergeving tot Hem komen, in verzoeking en nood tot Hem de toevlucht nemen, dan ontmoeten we Hem in Zijn ontferming. 

Terugkerend

Het is de wil van de Heere om zich als Herder kenbaar te maken. We lezen erover in Psalm 23, in Jesaja 40, in Jer. 23, in Ezech. 34, in Joh. 10, enz. De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen. Zij kennen Zijn stem en Hij laat Zich door hen kennen. Hij roept ze allen bij name. Hij is de goede Herder die Zich voor hen in de dood heeft overgegeven, met Zijn leven voor hen instaat en hen allen zal bewaren in de stal. Eén voor één brengt Hij Zijn schapen thuis. 

Zien we hoe Jezus Zich hier toont. Enerzijds als de krachtige Overwinnnaar! Anderzijds als de ontfermende Herder, zachtmoedig en nederig van hart. Hij leidt de eigenwijze schapen geduldig. Hij leidt hen vriendelijk en barmhartig. Hij weet raad met nukkige, tegenstribbelende, zwakke schapen. Hij staat voor hen in met Zijn leven. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...