Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 8 oktober

De Heere toont Zijn trouw in de Bijbel

Wat men over iemand zegt, kleurt de verwachting die we van hem hebben. Dat geldt ook voor God. De Heere toont wie en hoe Hij is in de Bijbel door middel van Zijn namen, maar ook door het delen van Zijn eigenschappen. Diverse keren belijden mensen in specifieke situaties in de Bijbel ‘wie’ en ‘hoe’ Hij is, in verbinding met de Naam Jahweh. 

Beelden

Wij hebben onze gedachten over God. Gevoed door de Bijbel, door opvoeding of door ervaringen. Allerlei stemmen doen mee in onze gedachten. Wil je werkelijk weten ‘wie’ en ‘hoe’ Hij is? Lees dan je Bijbel. Hij is heilig, rechtvaardig, barmhartig, goedertieren en lang van geduld. Woorden schieten tekort om Hem aan te duiden. Hieronder zes aanduidingen waaruit Gods trouw en ontferming blijkt. 

Gods trouw

  • De HEERE zal het voorzien: Abraham moet zijn zoon Izaäk offeren. Op het laatste moment klinkt er een stem uit de hemel. De Heere spreekt tot Abraham. Hij onderkent zijn gehoorzaamheid en eerbied voor God. De Heere wijst Abraham op een ram die verstrikt zit in de struiken. Abraham duidt vervolgens aan wat Hij hier leert over ‘hoe’ God is. ‘En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden!’ (Gen. 22: 14)
  • De HEERE uw Heelmeester: Het volk Israël wordt geconfronteerd met bitter water. De Heere maakt het zoet, doordat Mozes er op Zijn bevel een stuk hout in werpt. De Heere geeft daarna een belofte. Als het volk Israël zich aan Zijn inzettingen houdt, zal men gevrijwaard blijven van de ziekten die men kende vanuit Egypte. ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’ (Ex. 15: 26)
  • De HEERE is mijn Banier: Het volk Israël wordt overvallen door vijanden, de Amelekieten. Mozes heft op Gods bevel zijn handen omhoog naar de hemel, ondersteunt door Jozua en Hur. Het volk Israël overwint. In reactie daarop erkent Mozes dat de Heere het oriëntatiepunt is, zoals een vaandel in de strijd. ‘En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!’ (Ex. 17: 15)
  • De HEERE zendt vrede: Gideon krijgt bezoek van een ‘engel van de Heere’, die hem vertelt dat het volk verlost wordt van de Midianieten. God zendt Gideon om hen te verlossen. Hij wenst Gideon vrede toe. De omstandigheden zijn onveranderd, maar Gideon ziet ze nu anders. ‘Toen bouwde Gideon aldaar den HEERE een altaar, en noemde het: De HEERE is vrede! het is nog tot op dezen dag in Ofra der Abi-ezrieten.’ (Richteren 6: 24)
  • De HEERE onze gerechtigheid: De profeet Jeremia profeteert over verlossing en voorzegt de Messias: ‘Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmee men Hem zal noemen: De HEERE, onze gerechtigheid.’ (Jer. 23: 5-6)
  • De HEERE is aldaar: Ezechiël besluit zijn tempelvisioen met dit perspectief. De profeet blikt vooruit en ziet dat Gods heerlijkheid zal terugkeren in de tempel. Tegelijkertijd blikt hij verder, naar het nieuwe Jeruzalem in Openbaringen. Waar God haar Licht is. ‘En de naam der stad zal van die dag af zijn: De Heere is aldaar.’ (Ez. 48: 35)

Vorming

De Bijbel toont ons de Heere zoals Hij is. Ten diepste bij de kribbe en het kruis, waar Hij Zijn genade toont. Immanuël, God met ons. 

Laat door het Woord van God je gedachten vormen, bid daarbij om verlichting met de Heilige Geest. Vernieuwing van je denken, bij God vandaan. Lees de komende tijd je Bijbel met de vraag in gedachten: ‘Wat zegt dit over “wie” en “hoe” de Heere is? Hij blijkt heilig en rechtvaardig, barmhartig en groot van goedertierenheid. Zijn Naam en eigenschappen doen ons buigen en belijden.

Lees verder over dit onderwerp