Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 11 oktober

De komst van het Koninkrijk (2)

Bij Daniël zien we dat het wereldrijk tegenover het rijk van de Heere wordt geplaatst. Een koninkrijk zoals we dat kennen bij Nebukadnezar en daar tegenover het Koninkrijk van God. Mensen denken als goden te kunnen heersen, maar de Heere toont Zijn Koninklijke majesteit. 

Jezus Koninkrijk

Betekent dit dat Jezus de bestaande wereldordes omverwerpt? Was Hij de wereldheerser die men verwachtte? Als we de duivel beluisteren in Matt. 4: 1-11 dan lijkt het of hij Jezus een handje wil helpen. Hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’ Blijkbaar was de duivel zich bewust dat hij met een koning te maken had. Op het oog een Koning zonder land. Maar in werkelijkheid een Koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij kreeg dan ook geen voet aan de grond bij Jezus. Integendeel. 

Jezus zelf spreekt aanhoudend over het koninkrijk. Ook Johannes de Doper spreekt over het koninkrijk. Hij roept de mensen toe: ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!’ Bij Johannes en Jezus staat niet de toestand van de voleinding van het koninkrijk centraal in de prediking, maar de komst en de doorbraak van het koninkrijk. Met Christus komst, heeft de Koning Zelf voet op de aarde gezet. 

Kruiskoning

Christus komst was die van een Kruiskoning. De Kruistriomf van Vorst Messias betekende een overwinning door lijden heen. Hij heeft de wet voldaan, de schuld betaald, de zonden weggenomen, de straf gedragen, de hel verstoord, de duivel vermorzeld, de dood overwonnen. God de Vader is met Zijn kinderen verzoend in de kruisdood van de Zoon. De gerechtigheid is verworven. De zaligheid verdiend. De hemel is geopend voor hen die in Christus zijn. 

De Kruiskoning werd aan het hout gehangen. Daar stond boven Zijn hoofd geschreven ‘de Koning der Joden’. Het stond daar in het Grieks, in het Hebreeuws, in het Latijn. De talen van de wereld. Aan de koninkrijken der wereld werd bekend gemaakt dat de Koning van de Joden hier stierf aan het kruis. Maar Zijn sterven was geen sterven ten ondergang, maar het opende een doorgang tot het eeuwige leven. Daar betaalde Hij de prijs, daar doodde Hij de dood. Daar ontrolde Hij de bloedbanier van het Koninkrijk. Jezus Christus, Victor, Overwinnaar.

Steen en Christus

Aan het kruis en in Christus’ opstandig worden profetieën vervuld. 

  • Ps. 118: 22: De steen, die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
  • Matt. 21: 42-44: Jezus zeide tot hen: Hebt ge nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; door de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en aan een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.

Christus is gekomen en zal wederkomen. We horen Johannes spreken over de toekomst. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem dat van God neerdaalt uit de hemel ‘En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. (Openb. 21)

Teken van het Koninkrijk

Jij draagt het teken van het Koninkrijk op het voorhoofd. Maar ben je nu werkelijk in Christus, of zal het teken van de doop straks tegen je getuigen. Zoveel toegezegd, maar niet geloofd. God gewantrouwd in Zijn oordeel, maar ook in het zenden van Zijn Zoon tot behoud. 

Petrus van Maastricht (1630-1706), omschreef het zaligmakende geloof als het aannemen van God als het hoogste Einddoel en Christus als Middelaar. We worden volgens Van Maastricht ‘in ons gemoed overreed door de waarheid’. Met als doel de vereniging met Christus en Zijn weldaden. Je kunt niet meer rechtop blijven staan, maar je moet buigen en leert je zonden belijden. Waarom? Omdat je ziet tegen Wie je gezondigd hebt. Tegen een goeddoend God. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp