Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 30 augustus

Een herdersjongen ontvangt de Heilige Geest (2)

David komt onder de adem van de Geest. De levenwekkende kracht van God die hem vormt tot koning over het volk. Van binnenuit richt Hij het hart op de Heere, een leven in gemeenschap met Hem. Daar gaat kracht vanuit, in de gaven die God geeft.  

Gemeenschap

De beste voorbereiding voor Davids’ koningschap betekent niet een militaire training of een periode aan een profetenschool. Nee, de Heere oefent hem in de gemeenschap met God. Als iets bij David duidelijk is, dan wel de manier waarop de omgang met God bij hem gestalte kreeg. Tokkelend bij zijn harp, was hij een psalmzanger voor de Heere. Omgang met God kwam bij David tot uiting door gebed en zang. Een pastor wordt geoefend in de omgang met God. 

Zien en zijn

Wij kunnen vertellen hoe mensen eruitzien, maar God kan vertellen hoe mensen zijn. Nu was David in de aard van de zaak niet anders dan jij en ik. Een gevallen zondaar. Dat zal blijken, ook bij het ouder worden. Hij blijkt een struikelaar en een bedelaar, zo tonen de Psalmen die hij dichtte. Daar blikken we hem in het hart, zonder dat hij iets verhult. Spreekt Petrus niet van de waarde van een oprecht hart? ‘Maar de verborgene mens des harten, in het onverderfelijk versielsel van een zachtmoedige en stille Geest, die kostelijk is voor God.’ (1 Petr. 3: 4). Dat is niet het tamboeren van de grootspreker, dat is de man die door de Heere gekend is.

De Heere haalde David weg bij de schapen. Hij dacht voorbestemd te zijn om in Bethlehem een leven op te bouwen, maar de Heere ging een machtige koning van hem maken. Als de Heere tot een taak roept, dan geeft Hij wat hij vraagt. Waarbij wonderlijk genoeg steeds blijkt dat wat we in een eerdere levensfase leerden, later tot hulp en zegen zal zijn. De Heere heiligt het pad dat Hij met ons gaat. Niets gebeurt voor niets. 

Geest

Eerder kwam de Heilige Geest op Saul, maar Hij trok Zich terug als gevolg van zijn gedrag. Saul zou er een kwade geest voor in de plaats krijgen (16: 14). Bij David zien we dat de zalving met olie en met de Heilige Geest gelijk op gaan. Op hem zal de Geest van de Heere rusten, zijn leven lang. ‘En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan.’

De Ruach, de levenwekkende Geest van God daalde op hem neer. In eerdere tijden was reeds zichtbaar geworden dat als de Heere Zijn Geest geeft, dit tot machtige daden in staat stelde. Denk aan Othniël, een jongen die werd geroepen in een tijd waarin het volk als gevolg van hun zonden onderdrukt werd. Acht jaren zuchtten zij onder de heerschappij van een buitenlandse vorst. Dan lezen we dat de Geest van de Heere vaardig over Othniël wordt. Waar bij ons kracht tekort schiet, overmeestert de Heilige Geest alle tegenstand. 

Messiaans

We zien hoe de Heilige Geest vaardig wordt over David. Hier ontluikt niet alleen hoop voor Israël op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Zou uit David niet de Messias voortkomen? 

Jes: 11: 1-2: 

‘Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.’ 

Jes. 42: 1

‘Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.’

Jes. 61: 1

‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis.’ 

Zoon

Opnieuw zou de Heere dan een jongen uit Bethlehem nemen, maar dan Eén Die door Hemzelf verwekt was. De Zoon van God en de Zoon van mensen: Jezus Christus. Zelf zou Hij bevestigen dat de Geest op Hem rustte, bij de doop in de Jordaan. Waar de duif op Jezus afdaalde. Zou de Messiaanse hoop van deze Man uit Nazareth afhangen? Moest deze Jezus een volk zalig maken van hun zonden? Was deze gestalte Degene Die we aan moeten zien als de Koning van Koninkrijk? Ja, Hij is de Gezalfde, de van God gezonden Zoon. De Geest van de Heere rust op Hem. 

Jezus werd ontvangen van de Heilige Geest (Luk 1: 35) en ontving de Heilige Geest. Klonk over Hem niet uit de mond van Petrus: ‘Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’ (Hand. 10: 38) en Hij werd bij Zijn verhoging gezalfd met de Geest van vreugde boven allen. Psalm. 45: 4-5; Hij heerst nu als Koning boven allen: ‘Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid. En rijd voorspoedig in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp