Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 24 augustus

Een misdadiger erkent Jezus als Koning (1)

Zo-even bespotten zij samen Jezus. Een van de misdadigers lasterde Jezus: ‘Indien U de Christus bent, verlos Uzelf en ons.’ (Luk. 23: 39). Het sarcasme droop van deze woorden af. Als Hij dan de beloofde Messias was, zoals de Joden zich Hem voorstelden, kon Hij dit tonen door Zijn overwinnende kracht in te zetten. 

We hoorden dit eerder in het leven van Jezus, bij de verzoeking van de duivel in de woestijn. Daar zei de duivel tegen Hem: ‘Als U Gods Zoon bent, dan…’ (Luk. 4: 3) Men wilde dat de Heere Jezus op hun voorwaarden helder zou maken Wie Hij is. Maar de Heere sluit niet aan bij de voorwaarden van mensen, maar komt zoals Hij is. 

Overweldigd

Eén van de misdadigers raakt overweldigd door Gods genade, aan het kruis. Terwijl anderen Jezus verweten dat Hij zichzelf niet redden kon, was Hij aan het kruis bezig om anderen te redden. Hij werd door Joden aan het kruis gebracht. Door Romeinen aan het kruis geslagen. Ten diepste, door Zijn Vader overgeleverd om gekruisigd te worden. Niemand van hen besefte werkelijk wat er gaande was. Tot er bij één van de moordenaars licht doorbreekt in zijn hart. Hij komt geestelijk tot ontwaken. Dat is altijd weer een geweldig Godswonder. ‘God was het die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende.’ (2 Kor. 5: 19). Als dat wonder aan iemand gebeurt, is het een daad Gods. 

Bekering

Bekering raakt het hart, van binnenuit. De Dordtse Leerregels leren ons dat als God de ware bekering in iemand werkt, Hij tot in het binnenste doordringt met de krachtige werking van Zijn vernieuwende Geest. Hij opent het gesloten hart, Hij vermurwt hart hard is en besnijdt het onbesnedene. Hij stort nieuwe hoedanigheden in de wil en maakt dat de wil die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu wel wil. Er is sprake van wedergeboorte, vernieuwing, een nieuwe schepping, opwekking van de dood en levendmaking. Het is van niet minder grote kracht dan de schepping, of opwekking uit de dood. De bekering is dus een wonder van God. 

Aan de vruchten kent men de boom. Er kunnen belevingen zijn, overtuigingen en geestelijke ervaringen. Die op zichzelf hun waarde hebben en een diep spoor in het leven trekken. Maar uiteindelijk moet bekering blijken uit de vruchten. Jezus zegt: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.’ (Matt. 7: 21). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp