Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 17 oktober

Gods liefde leidt tot gehoorzaamheid (2)

Het is alsof Jezus in Joh. 15: 11 even pauzeert en ondertitelt wat Hij hen duidelijk maakt. ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.’ 

Blijdschap

Wat is blijdschap? Wat is vreugde? Wanneer word je werkelijk overspoeld door vreugde? Menselijke vreugde op aarde is altijd overheerst door de omstandigheden. Wie echter wordt overspoeld door de liefde van God in Christus, komt tot de liefde waarin we geschapen zijn. Eens konden we zonder verstoring liefhebben en vreugde beleven, in gemeenschap met God. Waar Hij Zijn genade in het hart uitstort, schenkt Hij een ervaring van Zijn liefde. Dan is daar die eenheidservaring met God, zoals het eens was in het begin en zoals het zal zijn in de eeuwen der eeuwen. 

Godsliefde

Het is deze blijdschap die de Heere Jezus als geen ander kent, omdat Hij in een onverstoorde verhouding met Zijn Vader leeft, Die Hij uitstort in het hart van de gelovige. Zoals blijkt uit de bewerking van een lied van Bernardus van Clairvaux (12de eeuw), die zo intiem kon spreken over de Godsliefde.

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?


Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.


Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost’loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.


Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!
‘k Heb mij, Heer, in dood en leven
U gegeven.
‘k Leef, in vreugd en tegenheen,
‘k leef en sterf voor u alleen.

Daar ontspruit de diepst denkbare vreugde. In het besef dat er verzoening is in het bloed van het Lam. Daar doet Hij delen in de vreugde die er is tussen Vader en Zoon, die Hij schenkt in liefde van de geredde zondaar tot Hem. 

Zoals de Psalmdichter zingt in Ps. 68: 2: 

Maar ’t vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door ’t licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.

Liefdesgebod

Eén van de kenmerken van het leven van genade is dat er liefde komt tot de gemeente. ‘Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.’ Vormde liefde tot God en liefde tot de naaste immers niet de samenvatting van de wet? 

Het is geen wens, die de Heere hier doet. Het zou mooi zijn als… Nee, het is een gebod. Er is iets fundamenteel mis als wij wel denken te leven van genade, maar liefdeloos met anderen leven. Wie enigszins beseft voor wat voor struikelaar, zondaar, bedrieger en dubbelhartige, de Heere Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, die kan niet anders dan de broeder liefhebben. Wij hebben lief, zoals Hij ons heeft liefgehad. Kan het dieper? Kan het restlozer? 

Liefde vraagt niet of iemand je vriend, of je vijand is, liefde ontfermd zich. Het kan niet anders dan dat de Heere bij de wedergeboorte liefde tot de ander in het hart uitstort. Dat leidt tot nederigheid. Een belangrijke boodschap voor de discipelen, die net hiervoor nog niet bereid waren om elkaars voeten te wassen. 

Rom. 5: 5: ‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.’

Gal. 5: 22: ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.’ 

Liefde komt tot uiting

We kunnen vroom doen, maar als de liefde niet functioneert, weten we niet wat genade is. Jezus toonde Zijn liefde voor vijanden, door Zich te offeren. Zouden wij ons dan niet ontfermen over hen die de Heere op onze weg plaatst? Zouden wij dan niet de broeder in de gemeente liefhebben, ondanks alles? 

1 Joh. 2: 8-10: 

‘Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.’ 

Leven voor Zijn vrienden

Jezus trekt de lijn door. ‘Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zetten voor zijn vrienden.’ Letterlijk staat hier: dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden.’ Hetzelfde woord dat werd gebruikt bij het afleggen van de mantel van Jezus, toen Hij de voeten van de discipelen ging wassen. Jezus legde niet alleen Zijn mantel af, om hen te dienen; Hij legde Zijn leven af. 

Het is vanwege dit offer, dat ik je mag bidden met Paulus: ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp