Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 28 februari

Hij leidde hem tot Jezus (2)

De Heere volvoert Zijn heilsplan door de boodschap van mens tot mens, over te dragen. Hij kon ervoor kiezen om rechtstreeks tot mensen te spreken. Als een donderslag bij heldere hemel, rechtstreeks tot het hart. De Heere spreekt echter door het Woord, als we het elkaar verkondigen

Tot Jezus

Andreas leidde Simon tot Jezus. Zoals dat nog duizenden, duizenden keren zou gebeuren in de geschiedenis. Door een bakker, die een klant tot Jezus leidde. Door een personeelslid, die tegen zijn baas vertelt over de Zaligmaker. Door een moeder, die haar kind bij de hand neemt en onderwijs geeft. We beseffen dat dit niet maakbaar is, maar weten eveneens dat we bij Christus moeten zijn. 

Aanziende

Jezus kijkt Simon aan: ‘Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt Petrus.’ Simon, de zoon van Johannes, kun je ook lezen. 

Jezus kijkt hem aan en blikt verder als profeet. Hij ziet in Simon niet wat hij is, maar wat hij worden zal. Zo kijkt de Heere naar zondaren, als we tot Hem komen. Wat we zijn, dat weet Hij wel. Waar we vandaan komen, eveneens. Simon, zoon van Jonas. Hij lokaliseert ons waar we zijn. Al zouden we Hem alles vertellen, we zeggen Hem niets nieuws. Hij weet alles al. Daar zal het Evangelie van Johannes straks op uitlopen, als Petrus: belijdt ‘Heere, U weet alle dingen…’

De Heere weet wat Hij van ons maken zal. Simon, jij wordt een rots. Het staat hier in twee talen. Allereerst in het Aramees, de taal waarin Jezus sprak: ‘Céfas’. Daarna in het Grieks: Petrus. Ik weet wie je bent, Ik weet waar je vandaan komt, maar dit is wat ik van je maken zal: Petrus, Rots. 

Belijdenis

Later zou Petrus degene zijn die van Jezus getuigt, op de vraag van de Meester: ‘Jij, wie zeg jij dat Ik ben?’ ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’ (Matt. 16: 16) Waarop Jezus antwoordde: ‘Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zij Petrus, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelve niet overweldigen.’ (Matt. 16: 18). 

Zie je wat Jezus ziet in Petrus? Zie je wat er voort kan komen uit een eenvoudig getuigenis? De onopvallende Andreas getuigt in alle eenvoud tegen zijn broer Simon over Jezus. De Heere ziet Simon komen en ziet in Hem een leidersfiguur van Zijn Kerk aankomen. Hij ziet Simon en maakt hem een Petrus. 

Zaligmaker

Het Lam van God wast en reinigt van alle zonden. Hij deelt vanuit Zijn volheid, doet je leven vanuit Hem. Hoe meer men met Jezus omgaat, des te meer vindt men in Hem. Bij andere mensen valt het vaak tegen, maar bij de Zoon van God worden alle verwachtingen overtroffen. 

De Heere geeft Zelf uitvoering aan Zijn vernieuwende werk, door de kracht van de Heilige Geest. Wedergeborenen dragen een nieuwe naam die niemand kent. ‘O God, breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.’ (Ps. 80: 4). 

Zei de profeet Maleachi het niet? ‘Keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE.’ (Mal. 3: 7b) Klonk het niet in Zacharia 1: 3: ‘Keert weder tot Mij, spreekt de HEERE der heirscharen, zo zal Ik weder tot u keren, zegt de HEERE der heirscharen.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp