Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 24 mei

Hizkia’s gebed (2)

In de stilte van het heiligdom, bij de Heere, zoekt Hizkia omgang met God. In 2 Koningen 19: 4 sprak Hizkia nog in een bericht aan Jesaja over ‘de Heere uw God’, in vers 19 bidt hij ‘Heere, onze God’. Vrijmoedig en in geloof. ‘Verlos ons’. 

Stilte

Het gebed om verlossing klinkt niet vanaf de daken, maar in de stilte. Tegen alles in. En tegelijkertijd hangt de wereld ervan af. In die zin, dat het gebed van Hizkia heel de wereld raakt. Heel de wereld moet Zijn Schepper kennen. Dat vormt een rode draad door het Oude Testament. Steeds weer klinkt het: Zoals bij de overtocht over de Jordaan (Joz. 4: 24), Davids overwinning op Goliath (1 Sam. 17: 46), Gods verbond met David (2 Sam. 7: 26), Gods antwoord op Salomo’s gebed in de tempel (1Koningen 8: 41-43, 60), Gods bevrijding van Jeruzalem van de Assyriërs (2 Kon. 19: 19, Jes. 37: 20), Gods verlossing uit de ballingschap (o.a. Jes. 45: 6: ‘Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer). 

Dat is wat de Heere op het oog heeft. Dat al de volken van de aarde bekend worden met Zijn daden. Dat straks al de volken van de aarde zullen vragen naar Zijn Zoon. Hier zit de lading van zending in. Salomo bad dan ook dat als er volken van verre landen zouden komen om de Heere te aanbidden, dat ze verhoring zouden vinden in deze tempel. 

Middelaar

We treffen Hizkia hier aan, pleitend op Wie en hoe de Heere is. Om behoud en verlossing. Om de eer van de Heere. Op grond van de belofte. Met het behoud van het volk in het oog. Tot verderving van de tegenstander. 

Hij treedt hier op als een middelaar voor het volk. Als hij bidt tot de Heere, in het heiligdom. Op de plek van de offers. Op de plek waar de Heere woonde tussen de cherubim, boven het verzoendeksel. Waar het bloed werd gestort. 

Hier komen de lijnen samen. De Heere wordt aangeroepen vanuit Zijn heiligdom, vanuit de plaats van de offers, omwille van Zijn Naam en Koninkrijk. Tot behoud van het volk. Omwille van Zijn eer. Om verlossing van de tegenkrachten en machten. Om de volken te tonen dat de afgoden geen goden zijn. De Heere zal de overwinning geven. Hij triomfeert. 

Het is Jezus Die nu aan de rechterhand van God optreedt als een Middelaar en bidt. Omwille van Gods belofte, met het oog op Zijn eer. Om hen die Hem van eeuwigheid gegeven zijn. Voor wie Christus Zich heeft overgegeven tot in de dood. Hij bidt om de Zijnen, om hun behoudt; tot de HEERE. 

Overwonnen

De Heere Jezus Christus heeft de drijvende kracht achter de afgodenfabriek overwonnen. Achter de woorden van Rabsaké gaat namelijk de duivel schuil, die door middel van de tijdgeest zijn hand dwingend wil leggen op zoveel mogelijk mensen die op het oog bij de Heere horen. Het is deze duivel, die wij allen zijn gaan dienen. Het is deze duivel, die Christus heeft overwonnen. 

Jezus Christus verbrak duivel, dood en zondemacht; en triomfeerde. Prins Immanuël heeft de duivelenmacht in de eeuwige afgrond gestort. Opdat Hij allen die Hem van eeuwigheid zijn toegezegd door de Vader, voor eeuwig zou verlossen en behouden. 

De Heere verlost omwille van Zijn knecht David (2 Kon. 19: 34). David de zondaar. Het is dus enkel genade bij de Heere vandaan. Hij houdt Zijn beloftewoord. Omwille van het offer van de grote Zoon van David, Jezus Christus. Die het volkomen heeft volbracht. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp