Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 11 april

Jezus ontmoet een melaatse (3)

Jezus raakt de onaanraakbare aan. Hij steekt Zijn hand met goddelijke kracht uit. Tegen alle verwachting in, tegen de groepscode in, tegen de menselijke mogelijkheden in, strekt Jezus Zijn hand uit. De reine raakt de onreine aan. Waar God Zijn hand uitstrekt, daar is dat verlossend zo blijkt in de Bijbel steeds weer (Ex. 3: 20, 15: 12). 

Aanraken

Het is een helende aanraking. Zoals Jezus dat steeds weer deed. Luk. 4: 40: ‘En als de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, met verscheidene ziekten bevangen, die tot Hem, en Hij leide een iegelijk van hen de handen op, en genas dezelve.’ Waar Hij aanraakt, moet de ziekte wijken. Ja zelfs de dood moet terugtreden, zo blijkt bij de overleden jongen in Naïn: ‘En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!’ (Luk. 7: 14). 

Jezus spreekt 

De Heere Jezus spreekt een machtswoord uit over de melaatse man: ‘Ik wil, word gereinigd.’ En direct werd hij genezen. Hij werd niet van de ziekte alleen verlost, maar ook van de gevolgen van de ziekte. De mismaakte, krijgt een nieuwe huid. De ten dode opgeschreven man, is levendiger dan ooit. De geïsoleerde, doelloze man, wordt teruggeplaatst in het volle leven. ‘Ik wil, word gereinigd’. 

Zie je hier de gewilligheid van de Zaligmaker? Er is geen spoor van twijfel bij Jezus. Geen uitstel, geen ja-maar, uit Zijn mond. ‘Ik wil, word gereinigd’. Zie je hoe volkomen de verlossing is die Hij schenkt? De man is als herboren. Hij staat voor Hem als een man die het leven terugkreeg nadat de dood zijn intrede deed. Geheel rein en genezen. 

Levende Woord

Waardoor nam de melaatse de toevlucht tot Jezus? Omdat hij Hem zag, over hem hoorde, besefte dat als er ergens genezing zou zijn, dan bij Jezus. Waardoor genas Jezus Hem? Door Zijn Woord. Wat doet de gelovige? Die neemt de toevlucht tot het Woord van God. Want daardoor toont Hij niet alleen wie en hoe Hij is, zodat we Hem gaan zien zoals de melaatse Jezus zag; maar daardoor spreekt Hij tevens Zijn vergeving uit in ons leven. 

Het geloof is veelal door dwalingen omgeven. Dat zien we ook in de mensen die rondom Jezus leven. De discipelen zijn niet gevrijwaard van vertroebelde denkbeelden. Wie tot Jezus komt, moet nog veel leren. Maar dit besef is levend: bij Hem is vergeving. 

Tot Jezus komen

Kunnen wij tot Jezus komen dan? Calvijn merkt op: ‘Dit is het ware kennen van Christus, wanneer wij Hem aannemen zoals Hij door de Vader voorgesteld wordt, dat wil zeggen, in het gewaad van het Evangelie’. Dus onder de verkondiging komt Jezus in het gewaad van het Woord aan ons voorbij. Geloof hecht zich aan het Woord van God. Je kunt de stralen niet losmaken van de zon, zo kun je het geloof niet losmaken van het Woord. Jesaja zei terecht: hoort naar Mij en uw ziel zal leven (Jes. 55: 3). Deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft (Joh. 20: 31). 

Opgewekt

De melaatse wordt genezen, als een bijna-dode aan de dood ontrukt. Het vormt een beeld van Gods genade. Over de verloren zoon zegt zijn vader: ‘Mijn zoon was dood, maar is weer levend. Johannes zegt: ‘Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood tot het leven.’ We stonden hopeloos in de wereld, zonder leven. Zoals een melaatse geen contact meer had met hen die hem toebehoorden, zo leefden wij geheel afgesloten van God. Maar in Christus is er verlossing, mogen we weer opleven op de manier zoals het ooit bedoeld is. In gemeenschap met Christus, nu reeds in dit leven en straks volkomen. 

We worden niet verlost van een passieve houding, van een slachtoffersituatie. Nee, we worden verlost van actieve weerstand tegen God, van een daderssituatie. Als de Heere onze wil ombuigt, beseffen we als een schuldige voor Hem te staan. Ds. G. Boer zegt terecht: ‘De zonde is geen vlek op onze jas, maar doortrekt ons gehele bestaan.’ We zijn zondige daders. Genadig spreekt de Heere tot zo iemand Zijn machtswoord: ‘Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten.’ We spreken tot dorre doodsbeenderen, zo blijkt bij de profeet Ezechiel. Maar er komt leven!

Denk aan wat Paulus zegt in Efeze 2: 4-5: ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden).’ God spreekt de zondaar vrij en veroordeelt Zijn eigen Zoon. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp