Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 17 april

Jezus ontmoet een melaatse (4)

Misschien zit jouw vertwijfeling nu precies op dat ene woord dat zowel de melaatse als Jezus zeggen: ‘wil’. Het gaat hier om ‘willen, verlangen, wensen’. Deo volente, als God het wil. Daarin lijkt de vertwijfeling bij ons naar boven te kruipen. ‘Als God het wil…’ Maar wie zegt dat Hij het wil? Is dat niet de vraag die velen van ons bezig houdt? 

Ik wil

Calvijn zegt over vertwijfeling in het geloofsleven: ‘Wie strijdend tegen zijn eigen zwakheid bij alles wat hem benauwt de toevlucht neemt tot het geloof, heeft al grotendeels de overwinning behaald.’ Wacht op de Heere, wees sterk, Hij zal uw hart versterken.’ 

Ons gevoelsleven gaat op en neer. Soms is het ver weg. Zoals Abraham die zijn zoon moest gaan offeren. Denkt u dat hij daar vol vreugde en zielenrust liep? Maar toch is het de Heere die het geloof gaande houdt. Ons toont: ‘Ik wil’. Hoe? Door Zijn beloftewoorden in de Bijbel. Hij spreekt door de verkondiging: ‘Ik wil’. Hij geneest, reinigt, door de verkondiging: ‘Ik wil, word gereinigd!’ Iemand zei eens: ‘Ik heb een andere Bijbel gekregen. Zijn vrouw antwoordde: Nee man, je Bijbel is niet veranderd, maar jij bent veranderd.’ 

Ben je verlegen geraakt om Jezus? Buig aan Zijn voeten neer. Eén korrel geloof in het hart is genoeg. Kom onder het Woord, zoek Hem in het gebed, lees je Bijbel, plaats jezelf voor de spiegel van Gods wet, spreek met anderen die Hem dienen. Bovenal, grijp Jezus aan in Zijn beloften tot behoud. ‘Zo U wilt, U kunt mij reinigen.’ ‘Ik wil, word gereinigd!’ Terstond ging de melaatsheid van hem. 

Zwijgen

Jezus gebiedt de man te zwijgen. Jezus gaat niet om de Joodse wetten heen. Hij vindt het belangrijk dat deze man niet alleen genezen wordt, maar ook sociaal weer kan reïntegreren in de samenleving. Zijn genezing moet bevestigd worden door de priester. In het hart van de godsdienst van die dagen mag het getoond worden dat er Eén op aarde is gekomen, die de melaatsen reinigen kan. En dat ook doet. 

Totdat hij bij de priester is geweest, dient hij te zwijgen. Eigenlijk is Jezus’ boodschap tot de genezen man: en nu rechtstreeks naar de tempel. Laat je niet ophouden, maak de lange reis van Galilea naar de hoofdstad en doe daar eerst wat je moet doen. Zolang Jezus niet aan het kruis was gegaan, ging hij niet om de rituele wetten van het volk Israël heen. Hij heeft de wet gehouden, ja volkomen. 

Wet

Jezus plaatste zich onder de wet. Gal. 4: 4-5: ‘ Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; pdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.’ 

Door Zijn onderdanigheid en offer nam Jezus de vloek op de wet weg. Zo verloor de rituele wet haar kracht. Gal. 3: 23-26: ‘Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.’ 

Niet zwijgen

De genezing van de melaatse blijft echter niet verhuld, integendeel. Het nieuws begint zich te verspreiden als een lopend vuur. Het gerucht verspreid zich in heel Galilea, in heel het land. Velen komen op Jezus af en worden genezen van hun ziekten.

Opvallend is echter dat Jezus zich niet laat verleiden door populariteit. Hij ziet het niet als Zijn taak om dag en nacht te werken. Ook Jezus weet van ophouden. Een les voor ons. We houden het vuur niet brandend, door ons aanhoudend het vuur uit de sloffen te lopen. Nee, Jezus haalt de vaart eruit. Hij trekt zich terug. Terwijl de mensen toestromen, zien we dat Jezus Zich onzichtbaar gaat maken. Hij verdwijnt naar een stille plaats alleen. Om te bidden. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...