Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 22 mei

Jezus roept een tollenaar tot navolging (2)

Als Jezus nu een hemelse dokter was en Levi een patiënt; hoe ontdekte deze patiënt dat hij ziek was? Doordat de Dokter persoonlijk bij hem langskwam. 

Ziek

Stel je voor dat jij een kwaadaardig gezwel onder de huid droeg. Je had er geen idee van. Op een dag komt er een dokter voorbij. Die observeert je met zijn kennersblik en spreekt je aan. Je bent ernstig ziek, ik zie het. Zou je die man dan naderhand niet dankbaar zijn? Jezus komt als hemelse arts langs Levi’s tolhuis en zegt hem niet alleen ‘je bent ernstig ziek’, maar past ook het geneesmiddel toe: volg Mij! De hemelse arts onderkent de ziekte, schrijft het recept en blijkt zelf het medicijn. 

Wat betekent leren volgen? 

Als Jezus zo langskomt in je leven, onderken je dat je niet op je plek bent. Je ontdekt dat je weerstand tegen het dienen van de Heere, tegen Gods geboden, tegen vrije genade vanwege de bloedstorting van Christus; in werkelijkheid opstand is tegen God. Dat Hij je confronteert met je zondigheid en doet omkeren tot Hem, is Zijn genade. ‘Zo is het dan niet van degene, die wil, noch degene, die loopt, maar van de ontfermende Gods.’ (Rom. 9: 16) 

De Dordtse Leerregels beschrijven dit kernachtig: ‘Zoals Hij de Zijnen van eeuwigheid heeft verkoren in Christus, alzo ook dezelfden in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en, uit de macht van de duisternis verlost zijnde, tot het Rijk van Zijn Zoon overbrengt. Opdat zij zouden verkondigen de deugden van Degene, die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. En opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, zoals de apostolische geschriften telkens getuigen’. (DL, H3/4 art. 10) We lezen dit in Galaten 1: 4: ‘Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader.’ Ook in de Kolossenzenbrief schrijft Paulus hierover: ‘Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.’ (Kol. 1: 13). 

De Heilige Geest opent je hart, voor Hem. Brengt alles in het licht. Hij vermurwt ons hart. Neemt de weerstand weg. Brengt tot schuldbelijdenis. Leert bidden om genade. Doet vrede vinden in het bloed van het Lam: ‘Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en van de geest, en van de samenvoegsels, en van het merg, en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart.’ (Hebr. 4: 12)

Opnieuw geboren

Dit heeft uitwerking het hart en leven. Dat kan niet anders, want deze zondaar is opnieuw geboren. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.’ Waar iemand opnieuw geboren is, gaat hij de trekken vertonen van iemand die leeft voor het Koninkrijk van God. ’Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ (Joh. 3: 3)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp