Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 27 april

Jozua ontmoet een Strijder (2)

Jericho zal niet vallen door kracht of geweld, maar in geloof.  Niet Jozua, de strijders of de benodigde wapens staan centraal. Maar de ark en de priesters. De zeven dagen, zeven hoornen, zeven rondgangen; alles duidt op Gods presentie. Hij handelt. 

Geslotenheid

Ten onrechte zijn Jozua 5: 13-15 en Jozua 6: 1-5 vaak gezien als afzonderlijke teksten. Er is eenheid in het optreden en spreken van de Goddelijke Strijder. In het midden ligt er een obstakel in de tekst; Jozua 6: 1. Alsof we even boven de ontmoeting tussen Jozua en de ‘Vorst van het heir des Heeren’ worden uitgetild en de vijand in ogenschouw nemen. Die heeft zich verschanst. 

Er nadert geen witte vlag, geen groepje ambassadeurs dat vrede komt sluiten. Enkel defensie en verzet. Van opgave is geen sprake. Hoewel Rachab merkte dat haar volk versmolt voor het aangezicht van de Israëlieten, zien we hier geen uitgaande daad van geloof bij de inwoners van Jericho, maar krampachtig zelfbehoud. 

Deze geslotenheid vormt een contrast met de openheid van Rachab. Die haar huis openstelde en zich uitstrekte naar de goedertierenheid van de God van Israël. Jericho laat niemand in en er gaat niemand uit. Men is wellicht bang, maar men geeft niet op. Liever omkomen, dan buigen. Wie zich verzet tegen God, ondanks de machtige daden die Hij toont, ontmoet in Hem een Tegenstander. 

Rondgang

Jozua krijgt de instructie om rond de stad Jericho te trekken. Strijders voorop, dan de hoornblazende priesters, dan de ark gedragen door priesters, dan de rest van de strijders. Dagen lang moet men elke dag een rondgang maken. 

Het gebruikte woord voor rondtrekken rond de stad, wordt in andere situaties gebruikt om ‘dansen’ aan te geven. Hoewel men hier rustig wandelt, is het een rondgang in triomf. De rondgang is dus symbolisch. Het drukt uit dat de overwinning aanstaande is. Voor Israël verwachtingsvol, voor de bewoners van Jericho huiveringwekkend. 

Ark

Zoals altijd staat de ark centraal, bij de instructies van de Heere. Zijn aanwezigheid wordt niet alleen zichtbaar in de verschijning van de Strijder. Hij toont die ook in de presentie en het meetrekken van de ark. Als beeld van Gods aanwezigheid. Het was immers de ark die Mozes noemde toen men vertrok bij de Sinaï, waarna hij sprak over de overwinning op de vijanden. Num. 10: 35: ‘Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht vlieden!’

Christus

Gods Zoon toont Zich hier als de ‘Vorst van het heir des Heeren’ en zal baanbrekend de overwinning geven voor Israël. Naderhand zal in Psalm 2 gezongen worden over deze Koning, voor Wie wij te buigen hebben. ‘Kust de Zoon…’ 

In de toekomst zal deze heilige Strijder nogmaals komen, onder de schijn van het tegendeel. Dan komt de Koning in de gestalte van een Knecht. De belofte Die Hij gaf op het moment dat mensen de omgang met Hem verbraken en Hij Adam terugriep uit het donker, maakt Hij waar. Hij overwint de machten van de duisternis. Breekt satans kracht. Jezus draagt de toorn van God over de zonde, plaatsvervangend voor de Zijnen. Door lijden tot heerlijkheid. Om hen te redden van hun ondergang. Hen te verlossen tegen de prijs van Zijn eigen bloed. 

Koninkrijk

Als we de eenvoudige gestalte van de Zoon in het Nieuwe Testament ontmoeten, dan doet niets een overwinning vermoeden. De enige die lijkt te beseffen wat er werkelijk gaande is, dat is Zijn tegenstander de duivel. Hij doet Hem eenmalig het aanbod van heel de wereld, als de Zoon bereid is om voor Hem te buigen. De Zoon wijst dit echter krachtig van de hand. Hij zal de strijd doorstaan tot overwinning. Het rijk van de satan zal ten ondergaan. Christus, Gods Gezalfde, zal triomferen. 

Christus roept uit over Golgotha: ‘Het is volbracht!’ De duivel is overwonnen, de schuld van hen die in Christus zijn betaald. Voor eeuwig. Heel het rijk van satan valt in duigen, als Christus Zijn macht en majesteit toont. Hij overwint, verlost, redt en behoud. Door middel van lijden en kruis. In de gestalte van een Knecht, toont Hij Zich de Koning. Gods Koninkrijk zal geen baan breken door het zwaard, maar door het Woord van Zijn heirkracht. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...