Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 15 mei

Kijken in de spiegel van Psalm 1 (2)

God openbaarde Zijn wil door de geboden te geven en Hij legt die ook op de bodem van ieder mensenhart. Daardoor wordt duidelijk Wie de Heere is. Door het venster van Zijn Woord en wet blikken we de Heere immers in het hart. Hij is zoals Hij zegt te zijn. 

Wie en hoe God is

Hoe is Hij dan? De Heere geeft in de Bijbel uitleg over Wie en hoe Hij is. Toen Mozes leidinggaf aan het volk Israël had hij geen Bijbel. De eerste boeken van de Bijbel zijn immers door hem geschreven, op basis van wat eeuwenlang mondeling werd overgedragen. God spreekt Zelf tot Mozes. Als de leider van het Joodse volk voor de tweede keer op de berg Sinaï komt, nadat het volk ernstig tegen de Heere zondigde, vertelt de Heere over Zichzelf aan Mozes. Als je iemand beter wilt leren kennen, vraag je hem of hij iets over zichzelf wil vertellen. De Heere plaatst Mozes in de spleet van een spelonk en gaat aan hem voorbij. Mozes kan enkel Zijn achterste delen zien. Als de Heere voorbijgaat, vertelt Hij aan Mozes over Zijn karakter. Hij openbaart Zichzelf. De Heere vertelt over Zijn eigenschappen. Dat is vergelijkbaar met een kennismaking tussen geliefden die meer over elkaars karakter willen weten. Die stellen elkaar de vraag wat voor eigenschappen ze hebben. 

In Exodus 34: 6-7a lezen we: ‘Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: ‘Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt.’ 

Deze woorden keren tot vijf keer toe terug in het Oude Testament. Blijkbaar vindt de Heere het belangrijk om steeds weer te herhalen Wie en hoe Hij is. Zodat we het steeds dieper gaan beseffen. Wil je weten hoe God is? Laat dan de woorden die de Heere tegen Mozes zei diep op je inwerken. Zo is God. 

Verwacht

De Heere openbaart in de Bijbel niet alleen hoe Hij is, maar ook wat Hij van ons verwacht. De Tien Geboden zijn Gods norm voor ons leven. Jezus vat deze geboden samen als Hij zegt: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. In de spiegel van Gods wet leren we Hem kennen in Zijn heilige volmaaktheid. De Heere houdt het alleen uit met mensen die heilig zijn, zoals Hij.

Wij zijn echter allerminst heilig, sinds we zondigden. Elke dag maken we dat nog erger. De Heere zond ons Iemand Die was zoals Hij wil dat mensen eigenlijk zijn. In Christus kwam de volmaaktheid voor ons tot leven. Wie Jezus leerde kennen toen Hij op aarde was, ontdekte dat Hij al Gods geboden hield. 

Eenzelfde volmaaktheid eist Hij ook van ons. Voel je de machteloosheid opkomen? Wie kan dan zalig worden? Tegenover Zijn eis plaatst de Heere echter Zijn barmhartigheid. Genade begint dus niet in de kribbe, maar al veel eerder in Gods Zelfopenbaring aan Mozes, in werkelijkheid echter al voor de schepping. De Heere maakte een reddingsplan voor verloren zondaren. Christus gehoorzaamt Zijn Vader en wil na de val van de mens Zelf voor hen instaan. Van eeuwigheid heeft de Heere lief. Hij kent hen die de Zijnen zijn. De volmaakt Rechtvaardige rechtvaardigt onrechtvaardigen ten koste van Zichzelf. Hij betoont geen barmhartigheid op grond van wat wij doen, maar Zijn barmhartigheid vloeit voort uit Zijn genade om Christus’ wil. 

Gezaligd worden

Als Jezus op aarde is, ontmoet Hij een nette jongeman. De jongeman doet erg zijn best om Gods geboden te houden. De mensen vinden hem een voorbeeldige gelovige. Ze kunnen hem niet betrappen op zonden. Jezus ziet echter dwars door de mooie buitenkant heen. Hij weet dat de jongen netjes leeft. Dat raakt de Heere Jezus zo, dat de Bijbelschrijver aangeeft dat Jezus Hem daarom liefheeft. 

Toch is de jongen niet volmaakt. Hij houdt meer van zijn geld dan van God. Daarom zegt Jezus: ‘Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg Mij.’ En dan wordt de jongeman verdrietig. Dat kan hij namelijk niet, dat bevel gaat hem te ver. Hij gaat terug naar huis en leeft vroom verder. Deze jongen is wel vroom, maar niet welgelukzalig. Waarom niet? Omdat hij de wet liefheeft, maar niet het Evangelie. Iets doen voor God, dat past wel bij hem; maar alles loslaten en Christus volgen niet. Hij wil zichzelf zalig maken, maar niet gezaligd worden. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp