Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 20 september

Kleine mensen en een grote God (2)

Waar Daniël zwak blijkt, schiet de kracht van de Heere niet tekort. Hij weet tijd en plaats, Hij geeft zicht en raad. Op het gebed krijgt Daniël een visioen. De Heere openbaart hem wat verborgen was. En Daniël? Die breekt uit in lofzang. 

Gebed

Samen met zijn vrienden bad Daniël tot de Heere. Terwijl de doodsdreiging boven Babel hing. Als zij de Heere hebben aangeroepen, klinkt er op een bepaald moment een ‘amen’. Althans, zij beëindigen hun gebeden. Alles is gezegd, wellicht vele malen gezegd. Uitgeroepen, uitgezucht, uitgezegd. Alles ligt nu voor Gods troon. En nu? Nu gaan ze slapen. Die nacht toont de Heere aan Daniël wat Nebukadnezar droomde. 

Lofzang

Daniël roept de Heere aan met een danklied in de nacht: ‘De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht. Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap degenen die verstand hebben; Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! Omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.’ (Daniel 2: 20-23)

Hier lijken de woorden van Psalm 113 mee te klinken:

‘Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! Looft de Naam des HEEREN. De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid. Van de opgang der zon af tot haar ondergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.’ (Ps. 113: 1-3)

En de woorden van Psalm 41: 14: 

Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen. 

En de woorden van Psalm 106: 48: 

Geloofd zij de HEERE, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid; en al het volk zegge: Amen, Hallelujah! 

Wie God is

Zie je dat Daniël de Heere niet prijst om de droom alleen? Hij dankt de Heere om Zijn eigenschappen, Zijn daden, Zijn almacht. Om Wie en hoe Hij is. 

Waar de Heere antwoord geeft op het gebed, kan de lofzang toch niet achterblijven? Niemand heeft de wijsheid en de kennis die hij bezit, uit zichzelf. Alle wijsheid en kennis die mensen hebben komt van God. Dit doet Daniël uitbreken in lofzang, omdat de Heere door de omstandigheden heen deed zien op Hemzelf en uitkomst gaf. Het is de Heere die aan het licht komt in de duisternis van dit wereldgebeuren. Hij laat Daniël en zijn vrienden niet over aan zichzelf, maar zendt hen verlossing op het gebed. 

Verlossing

De wijzen uit Babel moesten erkennen dat de goden faalden. Wij moeten erkennen dat wij God hebben weggedacht, zoals veel 21ste eeuwse mensen. Begin je nu iets te beseffen van het machtige wonder dat de Heere geloof schenkt op deze aarde? Niet door kracht, evenmin door geweld; maar door Gods Geest zal het geschieden. 

Welk vergezicht doet de Heere verkondigen? Vanuit de verte komt een Steen aanrollen in de droom. Niet door mensenhanden losgemaakt. Deze raakt het beeld, vernietigt het. De Steen groeit uit tot een alles vervullende berg. Christus komst en Koninkrijk doen alles wat op aarde indruk maakt, wijken. Het gaat ten onder. 

Jezus Christus, Zoon van God, Zoon van de mensen. Hij toont Zich de Verlosser van de wereld. In Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. De duivel moet wijken, koningen buigen. De Heere blijkt Zich te ontfermen over het kleine, dat wat in de wereld geen positie heeft. Wat voor wijzen verborgen blijft, wordt aan kinderen geopenbaard. Hij laat zich ontmoeten in de binnenkamer. Hij onthult zich in de persoonlijk omgang met God, door het Woord. Hij maakt vrijmoedig, in deze wereld. Hij zal zondaren Zijn heil doen zien. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp