Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 22 november

Laatste waarschuwing voor een hoogmoedige koning (2)

Onze tijd wordt getekend door hoogmoed over wat wij mensen kunnen. Wat wij denken omhoog te houden van beneden naar boven. Het is echter de Heere die regeert. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Alles moet buigen en wijken voor Zijn wil. 

Droom uitgelegd

Daniël wordt er opnieuw bijgehaald om een droom uit te leggen. Door de koning aangeduid als Belthsazar is, naar de naam van zijn God. Hier toont zich de nederigheid van Daniël, ondanks zijn hoge positie in het rijk. Hij is één van de weggevoerden, één die eigener beweging niet meer terug kan naar het land van zijn vaders. Hij is bezit en staat in dienst. Hij draagt de naam van de god van zijn overwinnaar. De koning toont zich bij de aanduiding van Daniël trouwens een polytheïst. Daniël, in wie de geest van de heilige goden is. 

Als Daniël de inhoud van de droom op zich in laat werken, raakt hij diep onder de indruk. Hij ziet een engel verschijnen, een wachter van de hemelse gewesten. Eén die voor God staat en Zijn bevelen uitvoert. De machtige boom valt, op bevel van een engel. Alleen een stomp blijft over, met een beschermende band er omheen. Er blijft iets over dat weer kan ontluiken. Maar de straf is diep en zwaar. Een gevallen vorst. 

Dan verandert het beeld. Het beeld van een dier wordt nu gebruikt, dat graast en eet. Het mensenhart wordt vervangen door een dierenhart. En dat zeven periodes lang. Waartoe? Opdat de mens die dit overkomt eindelijk erkent, samen met alle levenden, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen; en Hij geeft ze aan wie Hij wil (17). 

Babel

Wat hier gebeurt doet denken aan die geschiedenis in het boek Genesis. Mensen wilden een toren bouwen die tot in de hemel reikte. Zij waren met veel inspanning een heel eind gekomen. Toen kwam de HEERE neer, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen van de mensen bouwden. Met een enkel woord, verwarde de Heere de spraak. Niemand kon de ander meer verstaan. Denk niet dat je tot in de hemel reiken kunt. Ken je plaats als mens, de Heere regeert. 

Boodschapper

Als de toekomstige ondergang van een leven buiten Christus wordt aangezegd, is dat niet omdat de boodschapper het niet deert. Dat zien we bij Daniël. Dan is het de liefde die dringt, omdat beseft wordt dat buiten Christus geen leven is. De bijl ligt aan de wortel van uw leven. Nog even en de boom wordt omgehakt. Met wortel en tak, als je buiten Hem voortleeft. Daniël moet de boodschap aanzeggen. Hij staat niet alleen als een trouwe dienaar voor het aangezicht van Nebukadnezar, maar allereerst voor het aangezicht van God. 

Almacht

De boodschap die Daniël brengt toont een vernederend vergezicht. De koning zal door de mensen verstoten worden en zich als een dier gaan gedragen. Hij zal geestesziek worden, zijn verstand kwijtraken. Hij zal dus diep, diep vernederd worden. Zeven periodes lang onaanspreekbaar zijn. 

Als de Heere even Zijn almacht toont, moet alles wijken. Jes. 45: 9 ‘Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?’

Bekering

Daniël waarschuwt de koning. Hij geeft hem raad: ‘Breek uw zonden af door gerechtigheid, en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellenden, of er verlenging van uw vrede mocht wezen.’ 

We zien de voorbeelden bij Ninevé, men kreeg extra tijd vanwege hun berouw en bekering. We zien het bij Hizkia, die vijftien jaar extra te leven kreeg. Berouw en bekering is de weg, inkeer tot God. Ik en mijn huis, wij hebben gezondigd. Wij komen tot het altaar, tot het kruis, tot U. 

Dit is de weg die de Heere altijd weer wijst. De weg van terugkeer, de weg van berouw. Joël 2: 12-14: ‘Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.’ 

Hoe de eeuwige straf te ontgaan? Door de Middelaar Die de macht van satan heeft gebroken. Door het geloof (Joh. 1: 12). Door de verlossende verkondiging van het evangelie.  

Koning

Aan Jezus voeten, leren we Christus’ Koningschap over ons leven erkennen:

  • De Vredevorst (Jes. 9: 5-6)
  • De Vorst van het leven (Hand. 3: 15)
  • De Heere der heerlijkheid (1 Kor. 2: 8)
  • De Heere der heren (Op. 19: 16)
  • De Rechter en de wetgever (Jes. 33: 22)
  • De Koning over Sion (Ps. 2: 6)
  • De Koning der koningen (Op. 19: 16).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp