Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 31 januari

Leven vanuit Christus gaat samen met verdieping (3)

De waarheid houden in liefde, doet ons opgroeien in Christus. Hij is het Hoofd van de gemeente. Trouwe uitleg van het Woord van God bewaart ons voor veel dwalingen.

Verkondiging

Het onderwijs van de apostelen, profeten, evangelisten, herder en leraars heeft uitwerking. Dat blijkt uit Paulus’ onderwijs in Efeze 4: 14-15. Daar staat de Heere Zelf voor in. Wie trouw onder het Woord komt en bereid is zich te laten onderwijzen vanuit de Schrift, zal toenemen in kennis van onze Heere Jezus Christus. 

Het woord opwassen, opgroeien wordt hier gebruikt. Het gaat om toenemen, vermeerderen, groeien. God is degene die doet opgroeien. Je zou hier ook kunnen vertalen: geestelijk groeien naar Christus toe: ‘in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.’ Wie toeneemt in de waarheid en de liefde, leert almeer leven vanuit het hoofd Christus. 

Vanuit het Hoofd Christus komt de geestelijke groei, Kol. 2: 19: ‘En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom.’

Hoofd

Niet een predikant, niet een ouderling, niet een diaken, maar Christus is het Hoofd van de Kerk. Hij staat Zelf in voor de voortgang van Zijn Koninkrijk. Hij gaf er Zijn leven, Zijn bloed, Zijn lichaam voor. Hij is het uit Wie alles voortvloeit dat we in Hem hebben. Christus heeft de wet die mij vervloekt, vervuld. Hij liet Zich aan een vloekhout spijkeren, tot behoud van hen die eeuwige straf verdienen.

Uit Hem vloeit de verzoening, de heiligmaking, de zaligheid voort. Hij deelt vanuit Zichzelf uit, wat nodig is voor heel het lichaam. Hij dooradert Zijn Kerk met Zijn liefdesbloed. Het is alles uit Hem, tot Hem, voor Hem. Nu en tot in eeuwigheid. 

Hij verbindt aan Zichzelf, doet toenemen vanuit Zichzelf en verbindt ook aan elkaar als gemeente. 1 Kor. 12: 21: ‘En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.’ De gemeente is niet denkbaar zonder het hoofd, maar ook niet zonder de andere lidmaten. We zijn om Christus’ wil aan elkaar gegeven. 

Vanuit Christus

Moeten we dus krampachtig zaken in handen proberen te houden? Dienen we zenuwachtig te worden, omdat we steeds weer kans lopen in een dwaling te geraken? Verwacht het niet van eigen inzicht, maar laat je leiden door het Woord. We hebben te buigen voor het Woord. Waarbij het gedeelte dat we lezen begrepen wordt in het verband van heel de Schrift. De Heere verbindt ons aan de Bijbel, doet ons leven bij het Woord. Hij leidt in de waarheid. 

Daarbij stuwt Christus in ons voort, wat we vanuit Hem als het Hoofd ontvangen. We zijn van Hem afhankelijk. Dat brengt ons steeds weer terug op de knieën aan Zijn voeten. Geef ons wat U vraagt, Heere. 

Groei in de gemeente wordt veelal geremd, of door een gebrek aan liefde, of aan waarheid. Als de verkondiging van het Woord ontbreekt, zal het geestelijk leven verschralen. Als er geen liefde is tot het Woord en elkaar, zal de gemeente al minder Christus gelijkvormig worden. 

Dit vraagt om voortdurende reformatie. Sola fide (alleen door geloof), sola gratia (alleen door genade), sola scriptura (alleen door de Bijbel), solus Christus (alleen Christus), soli Deo gloria (alle eer komt alleen God toe). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp