Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 2 juli

Onderwijs voor het leven (2)

De boodschap van de Bijbel vindt een kruispunt in Christus en raakt daarmee heel het wereldgebeuren. Het raakt de hele mensheid, in alle opzichten. Vandaar dat het Woord van God fungeert als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119: 105). Het Woord komt dan ook niet uit de mond van mensen, maar is uitgeademd door God.

Wijs maken

De Bijbelse boodschap maakt wijs tot zaligheid (2Tim.3:15). Het gaat daarbij om het ‘onderwijzen’ van iemand. De Bijbel onderwijst over de redding door Christus. ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.’ (Handelingen 4:12)

De eerlijke realiteit van ons zondaar zijn voor God, moet ons voorgehouden worden. Gods Woord functioneert daarbij als een spiegel. Alleen dan ontstaat er werkelijk een besef dat we genade nodig hebben. De Bijbelse boodschap bevat wet en Evangelie. Waar wij eerlijk in de spiegel kijken, beseffen we door Gods Geest dat we Christus offer nodig hebben. Buiten Hem is geen leven. In Hem is redding. 

De waarheid van het Woord van God, verbonden met het geloof in Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest, leidt tot geestelijk leven. Het is de Heilige Geest die overtuigt van de waarheid van de Schrift. Wie daarvan overtuigd raakte, kan niet anders dan vluchten tot Christus om behoud. Want het is juist de Schrift die ons wijs maakt tot zaligheid. Ons doet zien op de verlossing die er is in Christus Jezus. 

Verzoening

Het Oude Testament toont wat er nodig is, het Nieuwe Testament openbaart de vervulling daarvan. Eerst toont de Bijbel ons de offerdienst die vooruitwijst, dan laat de Heere zien dat Hij Zelf het Offer schenkt tot verzoening. De hogepriesters hadden zelf vergeving nodig, de van God gezonden Hogepriester Jezus Christus offerde Zichzelf: ‘Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.’ (Hebr. 7: 27) Christus stortte Zijn eigen bloed, tot verzoening. 

Verlossing

Het Woord richt onze ogen op het offer van Christus, in Wie verlossing is. Paulus zei tegen Timotheüs dat het de Schriften zijn die wijs maken tot zaligheid. Hij gebruikt daar voor het woord zaligheid, het Griekse woord soteria, verlossing. Je kunt dus ook lezen dat de Schriften wijs maken tot redding, verlossing, heil. Deze verlossing is verworven door de Redder, Verlosser, Heiland. Het gaat hier om verlossing uit doodsgevaar, waarbij het heil in Christus gevonden wordt. 

Woord

Het Woord komt dan ook niet uit de mond van mensen, maar is uitgeademd door God. De Schrift is van God ingegeven (2 Tim. 3: 16), letterlijk staat daar geademd. Het is de adem van de Heere. Hij spreekt er levenwekkend door. Hij schept en herschept erdoor. Met welk doel?

De Bijbel wordt volgens Paulus gebruikt voor: 

  • Onderwijs: Kennis over Wie en hoe God is. Toegespitst op Gods openbaring in Jezus Christus. 
  • Weerlegging: Waarschuwend en corrigerend ten opzichte van dwalingen en dwaalleraars. 
  • Verbetering: Correctie, het verkeerde pad verlaten en de Heere volgen. Het is herstellend van karakter.  
  • Onderwijs in rechtvaardigheid: Gods heilig Woord en Zijn wil als norm en richtingwijzer voor het leven. 

In verschillende geschiedenissen in het Oude Testament kwam er geestelijke herleving toen mensen weer gingen vragen naar Gods Woord. Zij werden geconfronteerd met een nieuw besef van Gods heiligheid en hun zonden. Zij beleden hun zonden en vroegen om vergeving. De Heere toonde hen Zijn geduld en genade. 

Wie doet buigen voor dit Woord? Hij Die het Woord heeft uitgeademd en vandaag gebruikt tot verlevendiging van Zijn Kerk en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hij rust door dit Woord Zijn kerk toe. Opdat ze leeft en leven voortbrengt. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...