Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 13 februari

Wat voorbijgaat en wat blijft (2)

Je bent in de val van de zonden getrapt met Adam en als gevolg daarvan deel je in de straf op de zonden, de dood. De Heere heeft er echter niet het zwijgen toegedaan. Integendeel. We horen de profeet Jesaja zeggen: ‘Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God bestaat in der eeuwigheid.’ (Jes. 40: 8b) 

Jesaja

De Heere denkt aan Zijn verbond, zo blijkt in Jesaja 40. Vers 1: ‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.’ Hij heeft vergeving en herstel uitgesproken. Vers 2: ‘Roep haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand van de HEERE dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.’ Hij heeft verlossing aangezegd. Vers 5: ‘En de heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond van de Heere gesproken heeft.’ 

Woord

Op het Woord van de Heere kunnen we bouwen, dat blijkt in Jesaja 40: 8. Dit vergaat niet en verdwijnt evenmin, zoals wij, maar het houdt eeuwig stand. Vertrouwen op het Woord, betekent dat we vertrouwen op een Persoon. Toen het volk Israël door de Jordaan ging, moest men dit doen in vertrouwen op het Woord van God, gesproken door Jozua. Toen men op dit Woord onderweg ging, bleek het water pas te wijken toen de eerste priester de voet op het water zette. Daar baande zich een pad voor hun voeten. Zo is het vandaag nog steeds. Waar we de Heere volgen op Zijn Woord, baant Hij een pad door het onmogelijke heen. 

In 2 Petr. 1: 19-21 spreekt de apostel over het profetische woord, dat vast is. Het Woord van de Heere is onfeilbaar, het is het Woord van God. We zeggen niet, de Bijbel bevat het Woord van God. Nee, het is het Woord van God. De Heere doet door het lezen of de verkondiging van het Woord de Morgenster opgaan in ons hart. 

Dr. Kevin de Young zegt daarover: ‘Je kunt het Woord van God gebruiken om tot verkeerde conclusies te komen, maar je treft geen verkeerde conclusies aan in het Woord van God.’ Gods Woord heeft gezag, Gods Woord is begrijpelijk, Gods Woord is noodzakelijk en Gods Woord is genoeg. ‘God spreekt nu geen enkel woord meer tot ons, behalve de woorden die in de Schrift staan.’ Het is de onveranderlijke en betrouwbare God die tot ons spreekt door Zijn Woord. 

Leven veranderend

Door het Woord van de Heere, verandert Hij levens. Waar Hij ons vernedert, leert dit ons de toevlucht te nemen tot Gods Woord om hersteld te worden. Zijn Woord doet kracht en houdt staande. Het Woord is eeuwig blijvend, in zichzelf, in ons. 

Dat geeft vertrouwen, op het Woord: ‘Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’ (Jes. 55: 10-11)

De Heere doet mensen wederomgeboren worden door het Woord. ‘Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.’ (1 Petr. 1: 23-25). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De man in het midden

Hij staat als een tank in het landschap. Goliath, een zwaarbewapende soldaat. Zijn helm schittert in de zon. Een...

God, Noach en de ark

‘Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en...

De Heere doet recht (4)

Reeds vanaf het begin van de verbondssluiting met Abraham, blijkt dat de Heere niet alleen Israël maar ook de volken...