Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 30 december

Belijdenis gedaan?

Je deed belijdenis van het geloof. Wellicht tientallen jaren geleden, of afgelopen jaar. Wat heb je toen beloofd en hoe staat het er nu voor? Soms vraagt een eens gedane belofte om verbondsvernieuwing. Op de drempel van een nieuw jaar. Dat je inkeert tot de Heere en je leven tegen het licht houdt. Hij is trouw gebleken en jij? 

Belijdenisvragen

U bent hier verschenen om voor God en Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Alzo staande in het midden van de gemeente betuigt u na ontvangen onderwijs in de Schriften dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en van nature kinderen des toorns, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren zijn, daarbij belovende en belijdende dat God de Vader een eeuwig verbond der genade heeft opgericht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat God de Zoon ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en wederopstanding inlijvende, alzo dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Daarbij is de belofte van de Heilige Geest, dat Hij in ons wil wonen om ons tot lidmaten van Christus te heiligen en ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. 

Staande nu met die belijdenis in het midden van Christus’ Kerk, die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, bent u thans hier verschenen om u te verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten de wereld verzaken, uw oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus Christus.

De kerkenraad heeft na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen tot het doen van openbare belijdenis des geloofs toegestemd.

Daarom verzoek ik u, die thans belijdenis van het geloof wilt afleggen, om in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met en in gebondenheid aan de belijdenis der kerk te antwoorden op de volgende vragen:

  • Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?
  • Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?
  • Wilt u in de gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan de Hersteld Hervormde Kerk een gestalte is, u stellen onder haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

Trouw gebleken?

Je hebt ‘ja’ gezegd. Ga voor jezelf de vragen nog eens langs. Op welk punt is er persoonlijke schuldbelijdenis nodig van jouw kant, na de periode die achterligt? Wat stemt jouw dankbaar, als het gaat om de trouw van de Heere nu je terugblikt? 

Destijds kreeg je waarschijnlijk deze woorden mee: “De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Hebreeën 13:20-21)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...