Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 21 februari

Bidden om uitbreiding van het Koninkrijk van God (2)

Het jubeljaar bood twee perspectieven: vrijheid en herstel. Dit bracht uitzien en verlangen met zich mee, een profetisch vergezicht. In zijn boodschap te Nazareth brengt Jezus het jubeljaarmotief onder woorden, (Luk. 4: 16-30), met verwijzingen naar o.a. Jes. 61. Van daaruit trekt Chr. Wright een lijn naar ‘holistic mission’. Lukas laat zien dat de zending naar de volken geen nieuwe innovatie is, maar reeds in het Oude Testament als vergezicht de profeten voor ogen stond.

Paulus citeert Psalm 18: 50, Deut. 32: 43, Psalm 117 en Jesaja 11: 10 in Romeinen 15. Al deze teksten spreken volgens Wright over lofprijzing voor de God van Israël, door de volken. Het doel van het uitgaan richting de volken is dat zij worden verzameld tot het koninkrijk van God, als vervulling van het visioen zoals de schrift dat toont. Van veraf zijn de heidenen nu volgens Paulus dichtbij gekomen. Zij worden deel van hetzelfde lichaam van Christus. Ook gebruikt Paulus het beeld van de olijfboom die symbool staat voor Israël, waar de heidenen worden ingeënt.

Koninkrijk en gemeente

Terwijl de verkondiging van het Evangelie uitgaat over de wereld, worden burgers geworven voor het Koninkrijk van God. Zij vinden gemeenschap binnen de gemeente. Koninkrijk (basileia) en gemeente (ecclesia) zijn volgens dr. H. Ridderbos met elkaar verbonden. ‘De basileia is het grote goddelijke heilswerk der vervulling en der voleinding in Christus; de ecclesia is het door God verkoren en geroepen volk, dat in het heil der basileia mag delen.’ 

Daarbij gaat volgens Ridderbos logischerwijs niet de gemeente (ecclesia), maar het koninkrijk (basileia) voorop. ‘Zij vertegenwoordigt het alomvattende gezichtspunt, zij betekent de voleinding der ganse geschiedenis, brengt genade èn gericht, heeft kosmische afmetingen, vervult tijd en eeuwigheid. De ecclesia is in dat alles het volk, dat God in Christus krachtens zijn verkiezing en verbond in dit grote drama aan zijn zijde heeft gesteld, van ouds met de belofte heeft begiftigd, door de prediking van het evangelie tot openbaring brengt en vergadert, de verlossing van het koninkrijk thans en in de grote toekomst doet beërven.’

Vanuit de gemeente gaat men uit om het koninkrijk te prediken. Ridderbos: ‘De kerk wordt in allerlei opzicht door de openbaring, door de voortgang, door de toekomst van het koninkrijk Gods omstuwt en gedreven zonder nochtans zelf de basileia te zijn of ook ooit met haar vereenzelvigd te worden.’

Avondmaal

De christelijke gemeente blikt rondom het Heilig Avondmaal vooruit. Dat bleek reeds bij de instelling daarvan door Christus. Onder dubbele verwijzing naar het komende rijk Gods begon Jezus met zijn discipelen aan het laatste avondmaal. De beker spreekt van het verbondsbloed, maar biedt tevens een vergezicht; het drinken van de nieuwe wijn in het koninkrijk Gods. In die verwachting mag het Woord verkondigd worden over heel het wereldrond. Waarbij de Koning Zelf in staat voor de vrucht op de verkondiging.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....