Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 25 augustus

Christus bouwt Zijn gemeente

Terwijl allerlei zaken voorbijgaan, geeft Christus toekomst. Aan wie? Aan hen die Hem toebehoren. Zij die deel uitmaken van de levende gemeente die rust op de Rots Christus. Gebouwen, synodes en organisatievormen gaan voorbij. Christus haalt Zijn bruid echter thuis. 

Kerk

Veel is van voorbijgaande aard. Gods gemeente rust echter op vaste grond. J.C. Ryle (1816-1900) is van mening dat Christus daarop doelt, als Hij zegt: ‘Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.’ (Matt. 10: 18) Hoewel de tekst gericht is op de persoon van Petrus, mogen we volgens Ryle daarachter dus Christus schuil zien gaan. Hij is het immers die ook voor Petrus vaste grond onder de voeten geeft. 

Te midden van de zichtbare gemeente, gaat de levende Kerk schuil. Ryle duidt hen als volgt aan: ‘De Kerk hier bedoeld, bestaat uit allen die werkelijk geloven in de Heere Jezus Christus. Het vat samen allen die berouw hebben over hun zonden, en vluchtten door geloof tot Christus, en in Hem nieuwe schepselen zijn geworden. Het vat samen al Gods uitverkorenen, allen die Gods genade ontvingen. Allen die gewassen zijn in Christus’ bloed. Allen die bedekking vonden in Christus’ gerechtigheid. En die wedergeboren zijn en geheiligd door Christus’ Geest.’ Dat zijn dus mensen uit allerlei volken, zij spreken allerlei talen, maar zij zijn één in Christus. Het is Zijn Kerk, Zijn Bruid. 

Zij gaan schuil in allerlei kerken. Ryle: ‘De leden van deze Kerk zijn niet allen dezelfde in hun kerkvormen, noch in haar kerkregering, want het is niet noodzakelijk dat de liturgie in alle plaatsen dezelfde is. Doch zij allen aanbidden met één hart. Ze worden allen geleid door één Geest. Zij zijn allen waarlijk en werkelijk heilig in Hem. Zij kunnen allen zeggen: Halleluja, en kunnen allen antwoorden: Amen.’ 

Christus bouwt

In de kerk zijn allerlei mensen actief. Het is echter Christus Zelf Die Zijn gemeente bouwt. Vader, Zoon en Heilige Geest Zijn daarop betrokken. Ryle ziet Christus op diverse manieren betrokken op de bouw van Zijn Kerk: 

  • Het is Christus Die de leden van de Kerk roept op de bestemde tijd. Ze zijn de geroepenen van Jezus Christus. (Rom. 1 : 6). 
  • Het is Christus Die levend maakt. (Joh. 5:21). De Zoon maakt levend Die Hij wil. Het is Christus Die ons gewassen heeft van onze zonden in Zijn bloed. En Die ons liefgehad heeft. (Openb. 1 : 5). 
  • Het is Christus Die hen vrede geeft. Mijne vrede geef Ik u, Mijne vrede laat Ik u. 
  • Het is Christus Die hen eeuwig leven geeft. En Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan. (Joh. 10 : 28). 
  • Het is Christus Die hen bekering schenkt. God heeft Hem verhoogd als een Vorst en Zaligmaker, om hun te geven bekering van ongerechtigheid. (Hand. 5: 31). 
  • Het is Christus Die hen bekwaamt om kinderen Gods te worden. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. (Joh. 1 : 12) . 
  • Het is Christus Die voleindt het werk wat Hij in hen begon. Want Hij zegt: Ik leef 

en u zult leven. In ’t kort: De Vader heeft gewild dat in Christus al de volheid wonen zou. (Kol. 1 : 19). Hij is de Auteur en Voleinder van het geloof. Uit Zijne volheid wordt ieder lid van Zijn geestelijke Lichaam bediend. Door Hem worden zij gesterkt in alle plicht. Door Hem worden zij bewaard voor vallen. Hij zal hen tot het einde bewaren en zal hen onberispelijk stellen voor de troon van de Vader, met blijdschap. Hij is het één en het al. In elke gelovige. 

Steen voor steen

Door de Heilige Geest werkt Christus in op de harten van ongelovigen en schenkt hen leven. Hij leidt tot het kruis, tot verzoening van de schuld in Christus’ bloed. Christus zendt verkondigers uit om de boodschap van verlossing aan te zeggen. Als de grote Architect ordent, leidt en richt Christus alles wat nodig is tot opbouw van Zijn Kerk. Zijn Koninkrijk breekt baan, in de harten van de mensen. Straks zien we het voltooid. 


Leestip: Waarschuwing aan de kerken, J.C. Ryle (Gihonbron, 2005, Theologienet.nl).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...